5. søn i fasten (18/3/2018)

1. læsning Jer 31,31-34

Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus, en pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren: Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin broder og sige: “Kend Herren!” For alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd.

Vekselsang Sl 51,3-4.12-13.14-15

R. Skab et rent hjerte i mig, Gud.

Gud, vær mig nådig i din godhed,
udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed!
Vask mig fuldstændig ren for skyld,
rens mig for synd.

Skab et rent hjerte i mig, Gud,
giv mig på ny en fast ånd!
Kast mig ikke bort fra dig,
og tag ikke din hellige ånd fra mig!

Lad mig atter frydes over din frelse,
styrk mig med en villig ånd!
Jeg vil lære lovbrydere dine veje,
så syndere kan vende om til dig.

2. læsning Hebr 5,7-9

Mens Kristus levede på jorden, opsendte han, under høje råb og tårer, bønner og anråbelser til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt for sin gudsfrygt. Skønt han var søn, måtte han lære lydighed af det, han led, og da han havde nået målet, blev han årsag til evig frelse for alle dem, som adlyder ham.

Akklamation til Evangeliet Joh 12,26

Den, der tjener mig, skal følge mig, siger Herren;
og hvor jeg er, dér skal også min tjener være.

Evangelium Joh 12,20-33

Blandt dem, der drog op til Jerusalem for at tilbede Gud ved festen, var der nogle grækere. De kom hen til Filip, som var fra Betsajda i Galilæa, og sagde til ham: “Herre, vi vil gerne se Jesus.” Filip kom og sagde det til Andreas, og Andreas og Filip kom og sagde det til Jesus. Men Jesus svarede dem: “Timen er kommet, da Menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, dér skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal Faderen ære.
Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time? Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn!” Da lød der en røst fra himlen: “Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det.” Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde: “En engel talte til ham.” Jesus sagde til dem: “Den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig.” Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø.

Amerikansk biskop beder om, at man i hans bispedømme begynder at modtage Kommunionen ”knælende og på tungen”

Robert Morlino, der er biskop i bispedømmet Madison i Wisconsin, har bedt hele bispedømmet om (til næste efterår) at begynde at modtage Den hellige Kommunion knælende og på tungen for at forøge ærbødigheden for Kristi realpræsens i Eukaristien.

Biskoppen fremsatte sin bøn, som en afslutning på prædikenen den 11. april ved oliemessen, hvor olierne blev indviet, så de i bispedømmets sogne kunne anvendes ved de sakramentale handlinger.

”Jeg vil bede om, at vi sammen har fokus på, at vi viser større ærbødighed, når vi modtager Den hellige Kommunion. Jeg vil bede om, at man tilskynder folk til at modtage Kommunionen knælende og på tungen” sagde han ved afslutningen af sin prædiken.

”Der er ingen tvivl om, at modtagelsen af Kommunion på tungen er forbundet med større ærbødighed. Og samtidig fører dette ikke til en skødesløs adfærd. Jeg vil derfor bede om, at man til efteråret lærer vore elever at modtage Kommunionen på tungen”, tilføjede han.

Indtil 1960 modtog katolikker over hele verden Kommunionen knælende og på tungen. Vanen med at modtage Kommunionen i hånden blev til grundet ulydighed, der har sin rod i Holland. På grund af det omsiggribende misbrug ved at modtage Kommunionen i hånden bevilgede pave Paul VI en pavelig dispensation for denne praksis i 1969 i et brev fra Kongregationen for Gudstjenester og Sakramenter.

Brent King, som er overhoved for bispedømmet Madinson’s kommunikationsafdeling, fortalte LifeSiteNews, at måden, hvorpå man modtager Kommunionen på den traditionelle måde, knælende og på tungen, er med til at forøge en ærbødighed (overfor Gud) grundet den ydre holdning, hvor man med kroppen viser en underdanighed, der korresponderer med den indre holdning, hvor man ydmyger sig for Gud.

I brevet til menigheden i Filippi, skrev Paulus: ”For at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig”.

King sagde: ”Hvis vi knæler, viser vi ærbødighed overfor Det, vi rent faktisk tror på, nemlig at Kristi Legeme, Blod, Sjæl og Guddommelighed er til stede i Hostien”.

Han gjorde det også klart, at ingen vil blive nægtet modtagelsen af Kommunionen, hvis de fortsat ønskede at modtage den i hånden.

Under sin prædiken henviste Morlino til præfekten for Kongregationen for Gudstjenester og Sakramenter, kardinal Sarah’s henvendelse, hvor han gjorde rede for den ”alvorlige troskrise” Kirken befinder sig i på grund af en ”forarmet” liturgi.

Kardinal Sarah sagde, at denne krise, som ikke kun kommer til udtryk på lægmandsniveau også findes blandt præster og biskopper, og som har gjort os blinde for den dybere forståelse af, at den Eukaristiske liturgi, som er identisk med den handling, som blev foretaget en gang for alle af Jesus Kristus, idet offeret på korset blev gjort nærværende på ublodig vis ved Kirken, til enhver tid, alle steder, hos alle folk og nationer.

”Der er ofte en ugudelig tendens til at til at reducere Den hellige Messe til et simpelt og ’hyggeligt’ måltid, en fejring af en profan fest, menighedens fejring af sig selv eller endnu værre en forfærdelig afledning fra smerten over et liv, der ikke længere giver mening eller fra frygten for at stå ansigt til ansigt med Gud, fordi Hans blik afslører – og samtidig forpligter os til med oprigtighed og uforfærdet at anskue det ”grimme”, der er i vores indre. Men Den hellige Messe er ikke en afledning. Den er Kristi levende offer, der døde på korset for at frelse os fra synd og død, og med det formål at åbenbare Gud Faders kærlighed og herlighed”, tilføjede kardinalen.

Biskop Morlino sagde, at mens Den katolske Kirke har udmærket sig i sociale spørgsmål på alle niveauer, har Den undladt at videregive den levende tro til den nuværende – og de kommende generation(er). Han sagde, at dette blev åbenbart af den kendsgerning, at mindre end 25 % af katolikkerne i dag går til Messe.

Som en opfølgning på Sarah’s oplæg, beklagede Morlino, at en ”travlhed” har indsneget sig i liturgien, hvor de fleste ser sig tilskyndet til at skulle ”være aktive” under Messen. Han sagde, at Det Andet Vatikankoncils opfordring til ”actuoso participatio” blandt lægfolket snarere henviser til en ”nærværende” deltagelse snarere end en ”aktiv” deltagelse.

Biskoppen sagde, at det er langt vigtigere for messedeltagerne at grunde over (på et dybere plan), hvad det er, der sker under Messen, nemlig at Gud er til stede med Legeme, Blod, Sjæl og Guddommelighed. Dette burde berøre messedeltagernes sjæle og fylde dem med ærefrygt og undren, men alt for ofte er de troende så travlt optaget (med andet), at de ikke bemærker dette, tilføjede han.

Fr. John Zuhlsdorf, præst i bispedømmet Madison, skrev på sin Fr. Z’ blog, at det, som biskop Morlino her foretager sig er ” det helt rigtige”.

”Det er på tide, at vi, som enkeltpersoner, menigheder, Kirkens samfund, små, store, familier, bispedømmer og nationer, begynder at udvikle en mere alvorlig og transformerende hellig liturgisk tilbedelse”, sagde han.

”Derfor er det, som Biskop Morlino har gjort, det helt rigtige. Han har vist et personligt eksempel. Han har vist lederskab. Han har med klogskab igangsat dette med en indledende fase, hvor der er gjort plads til vejledning og samtale med præster og lægfolk. Det er en stor velsignelse for Den hellige Kirke, at han troligt udfylder sit ”tungtvejende” hverv som biskop. Må hans eksempel blive fulgt op af dem, der (pastoralt) skal tage vare på sjælene”, tilføjede han.

Sidste år, da kardinal Sarah anmodede klerikale om at tage ’ad orientem til sig (at vende sig mod øst under Messen) i adventstiden, var Morlino en af de første biskopper i Kirken til at besvare denne opfordring.

Forud for dette bad Morlino samme år om, at Tabernaklet blev flyttet tilbage til Kirkens centrum i bispedømmets kirker.

Biskop Morlino kom til bispedømmet Madison i 2003. På det tidspunkt blev bispedømmet ofte karakteriseret som værende liberalismens bastion både rent politisk og åndeligt. Der var kun seks præstestuderende, men under Morlino’s lederskab er antallet af præstestuderende blevet seksdoblet frem til 2015.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er skrevet af og publiceret på LifeSiteNews.com d. 13. april 2017. Den kan læses på: https://www.lifesitenews.com/news/u.s.-bishop-asks-diocese-to-begin-receiving-communion-on-tongue-while-kneel

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

4. søn i fasten (11/3/2018)

1. læsning 2 Krøn 36,14-16.19-23

Alle Judas ledende præster og overhovederne for folket blev mere og mere troløse og fulgte alle folkeslagenes afskyelige skikke. Herrens tempel, som han havde helliget i Jerusalem, gjorde de urent. Herren, deres fædres Gud, sendte dem igen og igen advarsler gennem sine sendebud, fordi han ville skåne sit folk og sin bolig. Men de spottede Guds sendebud og lod hånt om hans ord og holdt hans profeter for nar, indtil Herren blev så vred på sit folk, at han ikke længere ville skåne det Så stak de ild på Guds hus og rev Jerusalems mur ned, og alle dens borge brændte de ned, så alle dens kostbare skatte blev ødelagt. Dem, der var undsluppet sværdet, førte han i eksil til Babylon. De blev trælle for ham og hans sønner, og det var de, lige til perserkongen fik magten. Det skete, for at Herrens ord ved Jeremias kunne gå i opfyldelse, indtil landet havde fået erstatning for sine sabbatter. Al den tid det lå øde hen, hvilede det, til der var gået halvfjerds år.

Men i perserkongen Kyros’ første regeringsår vakte Herren perserkongen Kyros’ ånd, for at Herrens ord ved Jeremias kunne opfyldes. I hele sit kongerige lod han følgende bekendtgøre både mundtligt og skriftligt: “Dette siger perserkongen Kyros: Herren, himlens Gud, har givet mig alle jordens kongeriger, og han har pålagt mig at bygge ham et hus i Jerusalem i Juda. Må Gud Herren være med enhver iblandt jer af hele hans folk! Enhver skal drage derop.”

Vekselsang Sl 137,1-2.3.4-5.6

R. Min tunge må klæbe til ganen,
hvis ikke jeg husker på dig.

Ved Babylons floder
sad vi og græd,
når vi tænkte på Zion;
i poplerne derovre
hængte vi vore citere.

For vore fangevogtere
krævede, at vi skulle synge,
vore plageånder krævede glædessang:
“Syng for os
af Zions sange!”

Hvordan skulle vi kunne synge
Herrens sange
på fremmed jord?
Hvis jeg glemmer dig, Jerusalem,
så gid min højre hånd må lammes;

Gid min tunge må klæbe til ganen,
hvis ikke jeg husker på dig,
hvis ikke jeg sætter Jerusalem
over min højeste glæde.

2. læsning Ef 2,4-10

Brødre og søstre! I sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, Gud elskede os med, gjorde han os, der var døde i vore overtrædelser, levende med Kristus – af nåde er I frelst – og han oprejste os sammen med ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus, for i de kommende tidsaldre at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.

Akklamation til Evangeliet Joh 3,16

Således elskede Gud verden,
at han gav sin enbårne søn,
for at enhver, som tror på ham,
ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Evangelium Joh 3,14-21

På den tid sagde Jesus til Nikodemus: “Ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud.

The practice of Communion in the hand grew out of a disobedience

Until the 1960s, Catholics around the world received Communion kneeling and on the tongue. The practice of Communion in the hand grew out of a disobedience that can be traced back to Holland. Because of the widespread abuse of receiving in the hand, Pope Paul VI granted an indult for the practice in a 1969 letter from the Sacred Congregation for Divine Worship.

More about this issue

Purgatoriet og helvedet to glemte destinationer – 3. del

Purgatoriet – Den dragende bevægelse mod Hans brændende kærlighed

At betragte henholdsvis himlen og helvede er med til at synliggøre formålet med -, men også nødvendigheden af purgatoriet, hvor en sjæl, der går bort, og som har Guds nåde, bliver renset for alt, der er uværdigt og gjort rede til at kunne stå foran Gud og se Guds hellige ansigt. Kærligheden renser det ikke-kærlige, ilden smelter det hårde hjerte, lyset bryder frem gennem skyerne. Skam udryddes, skyld ødelægges. Intet ondt og grimt forbliver, så det kan hindre foreningen med Den evige hellige Gud. Alt ondt, alt det grimme fortæres i Guds barmhjertige og retfærdige smelteovn, fordi Han ønsker Sit værk, som det fremstod, da det blev skabt i al sin pragt og i en fuldendt lighed med Ham. Uskylden og oprigtigheden i den velsignede vilje vil fuldt og helt blive fornyet; alle kroppens lemmer og sjælen vil af fuld kraft forkynde Guds herlighed.

Den katolske Kirkes lære om purgatoriet stammer fra Kirkens hellige tradition. I Den hellige Skrift findes med sikkerhed skriftsteder som omhandler purgatoriet (1). Paulus og Peter taler begge om den rensende ild (1 Kor 3:15; 1 Pet 1:7): Skt. Gregory den Store fremlagde følgende: Jesus erklærer: ”Derfor siger jeg jer: Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod Ånden skal ikke tilgives”. Af dette udsagn forstår vi, at visse synder kan tilgives i dette liv og andre i det kommende (se Den katolske Kirkes Katekismus paragraf 1031). I Anden Makkabæerbog læser vi følgende om Judas Makkabæeren ”Derfor bragte han soningsofferet for de døde, for at de kunne befries for deres synd”(2 Makk 12:45).

Som Katekismen lærer: De, som dør i Guds nåde og venskab, men endnu ikke er fuldkomment rensede, skønt sikre på deres evige frelse, gennemgår efter deres død en renselse for at opnå den hellighed, der er nødvendig for at indgå til Himlens glæde (Den katolske Kirkes Katekismus paragraf 1030). Fordi vores jordiske anger og forbedring for det meste i enhver henseende er mangelfuld, vores bod for synden, eller med andre ord, uoverensstemmelsen mellem sjælens indre tilstand og Kristi sonoffer på Golgata, må stemme overens så den guddommelige retfærdighed fuldendes, og den guddommelige barmhjertighed må opfylde sit løfte, om at vi ubesmittede kan deltage i Lammets bryllupsfest (Ef 5:25-27). Sjælen, der virkelig elsker Gud, ønsker for evigt at blive renset for syndens plet; den vil ikke gå ind i himlen, før den fuldt ud er helliggjort, hvis den ikke er lys og smuk, men stadig bærer på noget mørkt og hæsligt. Kristus frelser os indefra ved at helliggøre os, ligesom Han selv er hellig.

At forestillingen om purgatoriet er klar fremgår af det faktum, at en moderne teolog, der syntes ude af stand til at forfatte noget, uden at det var hæresi, Edward Schillebeeckx (1914-2009), frembar et klart vidnesbyrd netop om purgatoriet: 

Forestillingen om purgatoriet udgår af det katolske tankesæt, og jeg finder det afgørende for eskatologien. Selv hvis menneskene havde valgt det gode, og dermed det evige liv i Himlen, er de endnu ikke helgener …de er ufuldkomne og ikke fejlfri, og selv om en person dør, og som vi betegner det er i nådens stand, er han eller hun stadig en synder … Guds første barmhjertighedsgerning i det evige liv er en renselse af alle vore urenheder(2).

Katharina fra Genua, som modtog visioner om ”livet efter livet”, forklarede, at purgatoriet er det arbejde, Gud foretager for at gøre sjælen rede til at være hos Ham ved at føre den tilbage til dens oprindelige storhed, hvilket den er skabt til, samt den ophøjede værdighed, den modtog ved dåben. Vi må gøre plads for denne helgen og lade hende sætte ord på, hvad det er, der sker: 

Jeg ser, at Gud er i en så fuld overensstemmelse med sjælen, at Han, når Han ser den i sin renhed, som den blev skabt af Hans guddommelige Majestæt, tilfører Han en dragende bevægelse med Sin brændende kærlighed tilstrækkeligt til at tilintetgøre den (sjælen), på trods af at den er udødelig, og på denne måde former Han sjælen til Sig Selv, dens Gud, så den i sig selv kun ser Gud, som fortsætter, tiltrækker og opflammer den, indtil Han har bragt den tilbage til den tilstand, den eksisterede i, da den blev frembragt, det vil sige i den fuldstændige renhed, hvori den blev skabt. Og når sjælen ved en indre oplysning erkender, at Gud drager den med en sådan kærlig varme til Sig, fremstår der straks en tilsvarende ild af kærlighed til dens mest elskede Herre og Gud, som forårsager, at den smelter fuldstændig væk: Det fremgår af det guddommelige lys, hvor betydelig og med hvilket ufejlbarligt forsyn, at Gud fører den til dens fuldkommenhed, og at Han gør alt dette gennem Sin rene kærlighed; Den erfarer, at den stopper sig selv igennem synden og er ude af stand til at følge den himmelske tiltrækning – jeg mener, at det udseende, som Gud giver den, er for at bringe den til forening med Ham: Og fornemmelsen af alvoren ved at blive tilbageholdt fra det guddommelige lys kombineret med en instinktiv længsel, som ville være uden hindring for at følge det lokkende syn – disse to ting, siger jeg, udgør de pinsler, som sjælene mærkes af i purgatoriet. Ikke at de tænker på deres pinsler, hvor store de end måtte være; de tænker langt mere på den modstand, som de gør i forhold til Guds vilje, og som de klart ser brænde intenst af ren kærlighed til dem. I mellemtiden fortsætter Gud med at drage sjælene ved Hans udtrykte kærlighedskraft og med udelt energi: Dette er velkendt for sjælen, og kunne den finde et andet purgatorie, større end dette, hvorved den hurtigere kunne fjerne så stor en hindring, ville den øjeblikkeligt søge derhen tiltrukket af den kærlighed, der er mellem Gud og sjælen (3).

I virkeligheden er det sjælens higen efter at blive renset, dens længsel efter at se Guds ansigt og dermed at leve, der er hovedårsagen til – samt drivkraften for, at den vil renses. ”Dens eneste ønske om at blive forenet med Gud bliver til ved en brændende kærlighed. Smerten stammer fra det faktum, at ”skorpen” på sjælen, syndens rustpletter, forhindrer den ønskede forening”(4). Så brændende er denne længsel, så smertefuld er den tilbageværende skyld og ufuldkommenhed, at sjælen, hvis den havde et valg, ville afvise ikke at blive straffet. Om frugten af det at lide, siger Søren Kierkegaard: 

Denne lidelse er en proces, som ikke efterlader noget mærke på sjælen eller endnu bedre, ved at gennemgå processen renses sjælen fuldstændig, og som følge heraf bliver renheden det, der markerer, hvad sjælen har måttet gennemgå. På samme måde som guld renses i ilden, bliver sjælen renset gennem lidelse. Men hvad borttager ilden fra guldet? Ja, det er en besynderlig måde, hvorpå man definerer det at ”borttage”; den borttager alle de urene dele, der optræder på guldet. Hvad efterlader guldet i ilden? Ja, det er en besynderlig måde at omtale det at efterlade; i ilden efterlader guldet alt det, som er uædelt, det vil sige ikke ægte og guldet vinder ved at gennemgå dette. Således også med alle de timelige lidelser, de hårdeste og længstvarende, i sig selv er de uden kraft, de er ikke i stand til at fjerne noget som helst, dog, hvis den der lider, lader evigheden råde, fjerner den det, der er uægte, og det vil sige, at den skaber renhed (5).

Efter at have fået en forsmag på den guddommelige herlighed og en viden, om at den fuldstændige renhed er nødvendig for at kunne blive en del af den (den guddommelige herlighed), ønsker sjælen blot at blive ren, strålende og smuk, som en brud, der gør sig rede til bryllupsfesten. Tidligere citerede vi Den katolske Kirkes Katekismus, hvor der står skrevet: At de, der ikke er ”fuldkomment rensede”, skønt sikre på deres evige frelse, gennemgår efter deres død en renselse ”for at opnå den hellighed, der er nødvendig for at indgå til Himlens glæde”. Man bør bemærke, hvordan denne fremragende fremstilling understreger forbindelsen mellem hellighed og glæde. Hellighed er i realiteten en betingelse for den fuldkomne glæde. En sjæl, der ikke fuldstændig er helliggjort, har ikke det, der er påkrævet for at kunne tage del i Guds herlighed. Det samme gør sig gældende, når et par i menneskelivet oplever, at deres motiver er egoistiske, så vil de ikke fuldt ud opleve glæden og den gensidige hengivelse.

(Denne artikelserie indeholder materiale, der oprindeligt er blevet offentliggjort i The Catholic Faith, bind 5, n. 2. marts – april 1999).

Kildehenvisninger

(1): Kardinal Ratzinger hævder, at den stiltiende fjernelse af purgatoriet af katolske teologer i samtiden kan opfattes som en fejlagtig tilgang til “biblicisme (Biblicisme er betegnelsen for den teologiske retning, der lægger vægten på Bibelens ord og ikke på senere lære i Kirken og i teologien) der først blev udviklet i den protestantiske tradition, og som hurtigt fandt vej ind i katolsk teologi. Her fastholdt man, at bestemte skriftsteder i Bibelen om det stadie, som traditionen definerer som ’purgatoriet’ (denne vending er givet af sen oprindelse, men er i virkeligheden noget man har troet på allerede i den første Kirke) er utilstrækkelige og uklare. Men som jeg har udtalt andetsteds, biblicime har intet at gøre med den katolske forståelse, hvor man må læse Bibelen i Kirken og forholde den til Hendes tro”. (The Ratzinger report, trans. Salvator Attanasio and Graham Harrison (San Francisco: Ignatius Press, 1985), p. 146). Ikke desto mindre har katolske forfattere noteret sig, at aspekter vedrørende doktrinen om purgatoriet fremgår af talrige skriftsteder: se for eksempel: Heb 5:1, Sl 66:9-12, Es 4:4, Mika 7:8-9, Zak ):11, Mal 3:3 1 Kor 3:13-15, Matt 12:32 Matt 12:36, Matt5:25-26, Luk 12:57-59, Fil 2:10 og 2 Makk 12:46.

(2): Sono Un Teologo Felice – Colloqui con Francesco Strazzari, trans. John Bowden (New York: Crossroad, 1994), p. 66. Se også Hans Urs von Balthasar, In Fullness of Faith, trans. Graham Harrison (San Francisco: Ignatius Press, 1988), p. 79: “Ifølge Paulus må vi alle undergå Guds rensende dom (1 Kor 3: 12-15) ’ … skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, den enkeltes gerninger.  Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn …’. I katolsk kontekst kaldes denne ’dimension’ eller ’intensitet’ eller ’varighed’ af domsprocessen (som ikke kan udtrykkes i tid) ’purgatoriet’ eller ’rensningsstedet’ (eller bedre ’rensningsprocessen’)”

(3): The Soul Afire, ed. H.A. Reinhold (New York: Meridian Books, 1960), pp. 246-47.

(4): Review of The Fire of Love (Sophia Institute Press), in New Oxford Review, December 1997, pp. 39-40.

(5): Christian Discourses, trans. Howard V. Hong and Edna Hong (Princeton: University Press, 1997), p. 102.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er skrevet af Peter Kwasniewski og publiceret på OnePeterFive d. 11.december 2015. Den kan læses på: https://onepeterfive.com/purgatory-and-hell-forgotten-destinations-part-iii

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

3. søn i fasten (4/4/2018)

1. læsning 2 Mos 20,1-17 eller 20,1-3. 7-8. 12-17

Gud talte alle disse ord: “Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den.

Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.
Du må ikke begå drab.
Du må ikke bryde et ægteskab.
Du må ikke stjæle.
Du må ikke vidne falsk mod din næste.
Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.”

1. læsning
Gud talte alle disse ord: “Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.
Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.
Du må ikke begå drab.
Du må ikke bryde et ægteskab.
Du må ikke stjæle.
Du må ikke vidne falsk mod din næste.
Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.”

Vekselsang Sl 19,8. 9. 10. 11

R. Herre, Du har det evige livs ord.

Herrens lov er fuldkommen,
den styrker sjælen.
Herrens vidnesbyrd står fast,
det giver den uerfarne visdom.

Herrens forordninger er retskafne,
de glæder hjertet.
Herrens befaling er ægte,
den giver øjnene glans.

Herrens ord er rent,
det består til evig tid.
Herrens bud er sandhed,
de er alle retfærdige.

De er mere kostbare end guld,
end det reneste guld i mængde,
de er sødere end honning,
end flydende honning.

2. læsning 1 Kor 1,22-25

Brødre og søstre! Jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger; men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker.

Akklamation til Evangeliet Joh 3,16

Ære være dig, Herre Jesus!
Således elskede Gud verden,
at han gav sin enbårne søn,
for at enhver, som tror på ham,
ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Evangelium Joh 2,13-25

Jødernes påske nærmede sig, og Jesus drog op til Jerusalem. På tempelpladsen så han dem, der solgte okser, får og duer, og dem, der sad og vekslede penge. Han lavede en pisk af reb og jog dem alle ud fra tempelpladsen, også fårene og okserne. Han spredte vekselerernes mønter og væltede deres borde. Til dem, der solgte duer, sagde han: “Få det væk herfra! Brug ikke min faders hus som markedsplads!” Hans disciple kom i tanker om, at der står skrevet: “Nidkærhed for dit hus skal fortære mig.”

Jøderne sagde da til ham: “Hvilket tegn viser du os, siden du gør dette?” Jesus svarede dem: “Riv dette tempel ned, og jeg vil rejse det igen på tre dage.” Da sagde jøderne: “Dette tempel er der bygget på i 46 år, og så vil du rejse det igen på tre dage?” Men det tempel, han talte om, var hans legeme. Da han siden var opstået fra de døde, kom hans disciple i tanker om, at han havde sagt dette, og de troede Skriften og det ord, Jesus havde sagt.

Mens han var i Jerusalem under påskefesten, kom mange til tro på hans navn ved at se de tegn, han gjorde. Men selv betroede Jesus sig ikke til dem, fordi han kendte alle, og fordi han ikke havde behov for, at nogen skulle vidne om mennesket; for han vidste selv, hvad der gemmer sig i mennesket.


 

 

 

Purgatoriet og helvedet to glemte destinationer – 2. del

Opgiv dig selv og overgiv dig til Gud

I skriftet Nicomachean Ethichs diskuterer Aristoteles (384 f. Kr. – 322 f. Kr), hvordan mennesket har en ”indre dialog”, hvor det samtaler med sig selv og reflekterer over det, det (mennesket) allerede har bedrevet af handlinger og videre overvejer, hvad det vil foretage sig i dagene, der kommer. Aristoteles bemærker, at et slet menneske kan få det så dårligt, at denne ”indre dialog” ganske enkelt bliver for smertefuld at opretholde; dette menneske kan ikke være i sig selv mere, og dette kan resultere i selvmord. Dette menneske bebrejder sig selv, da det hos sig selv intet kan finde at elske. Aristoteles beskriver senere det ædle og dydige menneske, som det menneske, der i sig selv finder mange grunde til at glædes, også selvom dette menneske tænker på den tid, der allerede er faret forbi, eller de gerninger det fremtidigt må udføre; dette menneske nyder livet, fordi livet er godt. Dette menneske er imidlertid klar til at give sit liv for sit land, sin familie eller sine venner. Dette menneske kan deltage i krig med visheden om, at det er muligt, at det ikke vender tilbage (i live). Og når tiden oprinder for kamp, vil dette menneske gå ud på slagmarken, og der (så at sige) møde sin død.

Nuvel, hvad er forskellen mellem dette menneskes død og mennesket i eksemplet, vi indledte med? Det gode menneske gav sit liv eller opofrede sit liv for kærlighedens skyld; det dårlige menneske kastede i had sit liv bort. Det ene menneske ofrede sig, det andet menneske slog sig selv ihjel. Mellem disse to måder at handle på er der en uendelig afstand, og betydningerne af disse to handlemønstre er ganske modsatrettede. (1) Filosoffen Gabriel Marcel (1889-1973) forklarer det på følgende måde: 

Den fysiske mulighed for selvmord, er iboende i vores natur, som inkarnerede skabninger, er intet andet end et udtryk for en anden og endnu dybere og skjult mulighed, en mulighed for en åndelig fornægtelse af selvet, eller det som også kan beskrives som en ugudelig og dæmonisk bekræftelse af selvet, som udgør en radikal afvisning af det at være til. Der er noget, der siger en, at denne afvisning er absolut falsk og absurd; for den (afvisningen) kan kun eksistere gennem ”noget”, som, når det tager form, bliver til et perverteret væsen(2).  Continue reading

2. søn i fasten (25/2/2017)

1. læsning 1 Mos 22,1-2.9a.10-13. 15-18

I de dage satte Gud Abraham på prøve. Han sagde: “Abraham!” og da Abraham svarede ja, sagde han: “Tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Morija-landet. Dér skal du bringe ham som brændoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om.” Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked om, byggede Abraham et alter og lagde brændet til rette. Så rakte Abraham hånden ud og tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel råbte til ham fra himlen: “Abraham, Abraham!” Han svarede ja, og englen sagde: “Læg ikke hånd på drengen, og gør ham ikke noget! Nu ved jeg, at du frygter Gud og end ikke vil nægte mig din eneste søn.”

Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, som hang fast med hornene i det tætte krat bagved. Abraham gik hen og tog vædderen og bragte den som brændoffer i stedet for sin søn.

Herrens engel råbte igen til Abraham fra himlen: “Jeg sværger ved mig selv, siger Herren: Fordi du har handlet sådan og ikke nægtet mig din eneste søn, vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte. Alle jordens folk skal velsigne sig i dit afkom, fordi du adlød mig.”

Vekselsang Sl 116,10&15.16-17.18-19

R. Jeg kan vandre for Herrens ansigt
i de levendes land.

Jeg troede, derfor talte jeg.
Jeg er hårdt plaget.
Dyrebart i Herrens øjne
er hans frommes liv.

Ak, Herre, jeg er din træl,
jeg er din træl, din trælkvindes søn,
du har løst mine lænker.
Jeg bringer dig slagtoffer til tak
og påkalder Herrens navn.

Jeg indfrier mine løfter til Herren
for øjnene af hele hans folk,
i forgårdene til Herrens tempel,
i din midte, Jerusalem.

2. læsning Rom 8,31b-34

Brødre og søstre! Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os.

Akklamation til Evangeliet

Fra en lysende sky hørtes Faderens røst:
»Denne er min Søn, den elskede, hør ham!«

Evangelium Mark 9,2-10

I de dage tog Jesus Peter og Jakob og Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var helt alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem, og hans klæder blev skinnende hvide, meget hvidere end nogen på jorden kan blege dem. Og Elias kom til syne for dem sammen med Moses, og de talte med Jesus. Så udbrød Peter og sagde til Jesus: “Rabbi, det er godt, at vi er her. Lad os bygge tre hytter, én til dig og én til Moses og én til Elias.” Han vidste nemlig ikke, hvad han skulle sige, for de var helt forfærdede. Så kom der en sky, som overskyggede dem, og der lød en røst fra skyen: “Det er min elskede søn. Hør ham!” Og da de så sig omkring, kunne de pludselig kun se Jesus alene hos sig.

Mens de gik ned fra bjerget, forbød han dem at fortælle nogen, hvad de havde set, før Menneskesønnen var opstået fra de døde. De tog det ord til sig og talte med hinanden om, hvad det ville sige at opstå fra de døde.

Purgatoriet og helvedet: to glemte destinationer – 1. del

Helvedet er virkeligt, og man kan ende der

Man skulle tro, hvis man tager udgangspunkt i den doktrin, der præger nutidens prædikener og bøger, at hvert eneste menneske, der har eksisteret igennem tiden, har sin destination i Himlen. Uanset om nogle stier er krogede, og nogle er lige, så leder de alle i samme retning, der er kun en destination på den anden side af dette liv. ”Gud er rummelig og tager det hele med”, det er det, vi præsenteres for i det materiale, der handler om selvrealisering.

Men digteren Dante (1265-1321) skrev værket Divina Commedia (Den guddommelige komedie), hvori han fremkom med en noget anden betragtning. Han troede på, at der var tre mulige destinationer, og han foretog en opdeling på 33 vers til hver af de enkelte destinationer: Inferno, Purgatorio og Paradisio. Titlerne på de tre dele bør give stof til eftertanke hos dem, der tror, at der kun er en vej for sjælene, nemlig den evige salighed. Hvis vi forsøger at skubbe det ødelæggende intellektuelle ”tornekrat” til side og vender os til de enkle formuleringer i Evangelierne, vil vi meget hurtigt opdage, at Jesus er af samme observans (som Dante). Selvom Dante var katolik fra middelalderen, (og om middelalderens katolikker fortæller historikerne med en vis ringeagt, at de tog tingene meget alvorligt), tog han ikke tingene for alvorligt, for det er alvorligt, det, der her er tale om.

Denne artikelserie vil præsentere en række meditationer over det, der følger efter døden med en særlig opmærksomhed på de ”glemte” steder, der fremgår af overskriften. Hvis vi kan indhente blot en smule (sand) viden om den verden, der venter os, om dens ”geografi” så at sige samt en karakteristik af dens indbyggere, kan vi i vores liv få et større fokus på at hige endnu mere efter Paradis, det sted, vi håber at komme til ved Guds nåde og en dyb taknemmelighed for den guddommelige kærligheds rensende kraft samt en afsky for den straf, der er affødt af en manglende anger for begået dødssynd. Som Skt. Thomas Aquinas siger: Lad vore tanker…dvæle ved straf og efterligne den hellige konge Hezekiah: Jeg sagde: Midt i mit liv går jeg bort, i dødsrigets porte holdes jeg fanget resten af mine år (Es 38:10). En sjæl der (ofte) husker på helvede, mens den er live, vil ikke så let gå dertil efter døden.

***

Den katolske lære om de to evige steder for sjælene er ikke tankespind begået af teologer, man har sin baggrund i Det Ny Testamente. Faktisk er der ganske få doktriner, der så klart er funderet på Guds Ord.

I Johannes første brev lærer Johannes os, hvordan vi skelner mellem en dødssynd, som er den type synd, der hindrer nåden i at nå til sjælen og tilgivelig synd, som ikke behager Gud, men som ikke forhindrer tilstedeværelsen af nåden:

Hvis nogen ser sin broder begå en synd, som ikke er til døden, skal han bede og således give ham liv – dette gælder dem, der ikke synder til døden. Der er synd, som er til døden; det er ikke om den, jeg siger, at man skal bede. Enhver uretfærdighed er synd, men der er synd, som ikke er til døden (1 Joh 5:16-17).

På baggrund af denne sondring (læs nærmere om dette i Den Katolske Kirkes Katekismus, paragrafferne 1854-1864) har Kirken fra sin begyndelse lært, at den ikke angrede dødssynd er en hindring for, at man kan komme i Himlen, da betingelsen for at komme ind i Himlen er, at sjælen skal være opfyldt af Kristi nåde, og det er denne nåde, dødssynden ødelægger.

På samme måde har traditionen fortolket fodvaskningen af Kristi disciple, som værende et tegn på, at Han (Jesus Kristus) ønsker at rense dem for de tilgivelige synder, før de modtager Hans Legeme og Blod. Som et svar på Skt. Peters udtalelse: Herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet! siger vor Herre henvendt til dem men undtagelse af Judas: Den, der er badet, behøver ikke at få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele. Og I er rene; dog ikke alle (Joh 13:9-10). Elleve ud af de tolv disciple var ”helt rene”, men deres fødder var snavsede efter flere dagsrejser; derfor vaskede Jesus dem for at fjerne mindre urenheder.

Paulus bekræfter læren om Himlen og helvede en lang række steder (i sine breve). Her følger blot nogle få:

Men du, menneske, som dømmer dem, der handler sådan, og som selv gør det samme – tror du, at du vil kunne flygte fra Guds dom? Eller ringeagter du hans rigdom på godhed og overbærenhed og langmodighed og ved ikke, at Guds godhed vil føre dig til omvendelse? Med dit hårde og ubodfærdige hjerte samler du dig vrede på vredens dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares. Han vil gengælde enhver efter hans gerninger: Dem, der søger herlighed og ære og uforgængelighed ved udholdende at gøre det gode, vil han gengælde med evigt liv; og over dem, der søger deres eget og er ulydige mod sandheden, men lydige mod uretten, kommer vrede og harme (Rom 2:3-8).

Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige (Gal 5: 19-21).

Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige (1 kor 6:9-10).

Det er nemt at forestille sig, at Paulus i dag opfordrer os til at være opmærksomme på hans ord: Lad Jer ikke forlede, lad Jer ikke forlede af liberale teologer, psykiatere, massemedier eller af andre af denne verdens magter. Der vil komme en dommens dag for det enkelte menneske, hvor det vil blive gengældt efter sine gerninger. Det er ligegyldigt, om man tror på det, eller om man finder det retfærdigt. Gud har redegjort fuldt og klart for sine intentioner og planer, og der er ingen, der skal tale Ham fra det. Hans første og vedvarende barmhjertighed var netop at fortælle os på en klar måde, hvordan vi bør leve for at kunne arve det evige liv, og hvad vi skal undlade at gøre, hvis vi ønsker at undgå den evige fortabelse.

Selv hvis vi kun havde det tekstmateriale, der fremgår af brevene (i Det Nye Testamente), fremstår det klart, hvad der er sandheden i Kirkens vedvarende vidnesbyrd. Men, det er vor Herre Jesus samt læren fra Johannes og Paulus, der på den mest frygtindgydende måde taler om den endelige dom.

Da sagde kongen til sine tjenere: Bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren. Thi mange er kaldet, men få er udvalgt (Matt 22:13-14).

Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den! (Matt 7:13-14, se også Luk 13:24).

Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud! (Matt 7:21-23, se også Luk 13:27).

Ligesom altså ukrudtet tages fra og brændes i ild, således skal det også gå ved verdens ende: Menneskesønnen skal sende sine engle, og fra hans rige skal de tage alt det væk, som fører til frafald, og alle dem, der begår lovbrud, og kaste dem i ovnen med ild. Dér skal der være gråd og tænderskæren (Matt 13:40-42).

Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle (Matt 25:41).

Så sagde han til dem: »Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes (Mark 16:15-16).

Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham (Joh 3:36).

Det ville ikke være hensigtsmæssigt, hvis man udelukkende beskæftigede sig med disse urovækkende skriftsteder i stedet for at have fokus på Gud, prise Ham og igennem bønnen søge Hans vilje samt bygge Hans rige gennem et liv med gode gerninger. Hvorom alting er, glemmer vi det (Gud har forkyndt) og opmuntrer vi- eller tillader andre at glemme det, eller værst af alt hvis vi fornægter sandheden, forråder vi helheden i Jesu Kristi lære. Ved at gøre dette forråder vi intet mindre end Kristi Person og i afvisningen af Hans ord, afviser vi Faderens inkarnerede Ord. Jesus kom for at frelse syndere, der omvender sig og som hengiver sig til Faderens barmhjertige kærlighed; Han kom ikke for at give vilkårlig amnesti til den, der viser ligegyldighed, der er lunken, der ikke omvender sig eller den ugudelige.

Ganske enkelt: Det er evigheden, der er i spil i forhold til, hvordan vi lever vores liv her og nu, hvad vi tror på, hvilke handlinger vi foretager, og hvilke handlinger vi afstår fra at foretage.

(Denne artikelserie indeholder materiale, der oprindeligt er blevet offentliggjort i The Catholic Faith, bind 5, n. 2. marts – april 1999).

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er skrevet af Peter Kwasniewski og publiceret på OnePeterFive d. 1. december 2015. Den kan læses på: https://onepeterfive.com/purgatory-and-hell-forgotten-destinations-part-i

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

1. søn i fasten (18/2/2017)

1. læsning 1 Mos 9,8-15

Gud sagde til Noa og hans sønner: “Nu opretter jeg min pagt med jer og med jeres efterkommere, med hvert levende væsen hos jer, fuglene, kvæget og alle de vilde dyr hos jer, alle der gik ud af arken, alle jordens dyr. Jeg opretter min pagt med jer: Aldrig mere skal alt levende udryddes af vandfloden. En vandflod skal aldrig mere ødelægge jorden.”

Gud sagde: “Dette er tegnet på den evige pagt, som jeg vil stifte mellem mig og jer og alle levende væsener hos jer. Jeg sætter min bue i skyerne; den skal være tegn på pagten mellem mig og jorden. Når jeg samler skyer over jorden og buen kommer til syne i skyerne, da husker jeg på min pagt med jer og alle levende væsener, alt levende; vandet skal aldrig mere blive til en vandflod, der ødelægger alt levende.

Vekselsang Sl 25,4-5ab.6&7bc.8-9

R. Herrens stier er altid godhed og troskab
for dem, der holder hans pagt og hans lov.

Vis mig dine veje, Herre,
lær mig dine stier!
Vejled mig i din sandhed og belær mig,
for du er min frelses Gud.

Herre, husk din barmhjertighed og trofasthed,
som har været til fra evighed
husk mig i din trofasthed,
fordi du er god, Herre.

Herren er god og retskaffen,
derfor belærer han syndere om vejen.
De ydmyge vejleder han i retfærdighed,
han lærer ydmyge sin vej.

2. læsning 1 Pet 3,18-22

I elskede! Kristus led én gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i Ånden, og i den gik han til de ånder, der var i fængsel, og prædikede for dem; det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget; i den blev nogle få, nemlig otte sjæle, frelst gennem vand. Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer; ikke en fjernelse af legemets snavs, men en god samvittigheds pagt med Gud, ved Jesu Kristi opstandelse, han som er faret op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engle og myndigheder og magter er blevet underlagt ham.

Akklamation til Evangeliet Matt 4,4b

Ære være dig, Herre Jesus.

Mennesket skal ikke leve af brød alene,
men af hvert ord, der udgår af Guds mund.

Evangelium Mark 1,12-15

Ånden drev Jesus ud i ørkenen. Og i fyrre dage var han i ørkenen og blev fristet af Satan; han levede blandt de vilde dyr, og englene sørgede for ham. Efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilæa og prædikede Guds evangelium og sagde: “Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet.”