Hvad mener Pave Frans egentlig om prævention?

Omstændighederne omkring Stormesteren af den maltesiske militærorden og dennes tilbagetræden og udnævnelsen af en pavelig delegat til at assistere i fornyelsen af ordenen rejser yderligere spørgsmål om, i hvilket omfang Pave Frans bifalder Den katolske Kirkes lære i spørgsmålet om seksualetik. I denne artikel vil vi vende tilbage til tidligere bekymrende episoder, som vedrører Pave Frans holdning til prævention set i lyset af den senere tids begivenheder.

Krisens centrum omkring Malteserordenen vedrører distributionen af prævention og abortfremkaldende medicin, som er foregået i en årrække og foretaget af (MI) malteserordenens internationale afdelings humanitære afdeling. Edward Pentin har fremskaffet detaljer om MI’s programmer i hans omfattende artikel omkring dette emne. En undersøgelse fra Lepanto Institute frembringer yderligere oplysninger vedrørende MI’s arbejde med at udbrede kondomer og abortfremkaldende medicin over hele verden. Blandt deres resultater kan nævnes følgende kendsgerninger:

· MI distribuerede 52.190 kondomer i Burma (Myanmar) i 2005 og 59.675 i 2006.

· En rapport fra World Health Organisation (WHO) fra 2006 med titlen ”Reproductive Health Stakeholder Analysis in Myanmar 2006” omfatter ”familieplanlægning” blandt MI’s ”ekspertområder”, ”prævention” blandt dens aktiviteter og ”fødsler med passende mellemrum” blandt dens ”fremtidige planer”. Rapporten afslører også, at MI fremskaffede oralprævention til 2.500 kvinder i en Burmesisk kommune.

· I 2007 modtog MI en fireårig garanti på 1,7 millioner dollars fra tre fonde, for hvilke de distribuerede over 300.000 kondomer i Burma.

· I 2012 indgik MI et partnerskab med ”Save the Children” om at udføre et fælles projekt, for hvilket de modtog 2, 1 millioner dollars fra ”The Global Fund” til at distribuere endnu flere kondomer i Burma i perioden 2013 – 2016.

Malteser International var i denne periode ledet af Albrecht Freiherr von Boeselager: En international undersøgelse af Malteserordenen fandt, at von Boeselager var den ultimativt ansvarlige for programmerne, der omfattede distributionen af kondomer og abortfremkaldende medicin. Hans rolle ved MI var en af hovedfaktorerne, som førte til hans afgang fra stillingen som storskatmester hos stormesteren, Broder Matthew Festing, d. 6. december 2016, efter at han to gange havde afslået at træde tilbage. Von Boeselager appellerede til Vatikanet. En kommission blev udpeget til at undersøge hans afgang. Edward Pentin har fremlagt omfattende og foruroligende oplysninger om, hvordan denne kommission er blevet til, idet den synes at bestå i overvejende grad af von Boeselagers venner og samarbejdspartnere. Malteserordenen, som er en suveræn enhed, nægtede at acceptere legitimiteten af denne indblanding i deres interne forhold.

Den 24. januar 2017 blev Broder Matthew Festing af Pave Frans bedt om at træde tilbage, og han accepterede Pavens anmodning. Den følgende dag meddelte Pietro Kardinal Parolin, statssekretær i Vatikanet, at Pave Frans erklærede alle Broder Festing’s handlinger ugyldige efter 6. december, og således annullerede man afskedigelsen af von Boeselager. Broder Festing’s fratræden blev accepteret af Malteserordenens besluttende råd d. 28. januar, og det blev meddelt, at von Boeselager igen indtrådte i sin stilling som ordenen storskatmester.

Sammenfattende: Pave Frans har genindsat en mand, der ultimativt er ansvarlig for uddelingen af kondomer og abortfremkaldende medicin, mens man fjernede en mand, som havde forsøgt at sikre, at den internationale afdeling af Malteserordenen forblev trofast imod den katolske lære.

I lyset af dette og hans beslutning om ikke at bekræfte, at han accepterede katolsk lære om eksistensen af uløseligt onde handlinger, er det rimeligt at gennemgå andre bekymrende ting vedrørende Pave Frans’ holdning til moralsk brug af præventive midler. Den følgende liste har til hensigt at rette læserens fokus på vigtige hændelser, som vi har kendskab til; den har ikke til hensigt at være udtømmende.

Den 5. marts 2014: Pave Frans blev interviewet af Corriere della Sera. Han bliver spurgt: ”Kan Kirken i et halvt århundrede efter Paul VI’ s Humanae Vitae, gentage temaet med fødselsregulering? Kardinal Martini, Deres broder, mente at tidspunktet var kommet”. I sit svar understreger Pave Frans, at Paul VI selv i slutningen anbefalede til skriftefædre at have megen barmhjertighed og at være opmærksomme på konkrete situationer”. Paven erklærede også, at ”spørgsmålet ikke er at ændre doktrinen, men at gå dybere ned i sagen og foretage pastoral omsorg, tage situationen i betragtning og se på hvilke handlemuligheder folk har. Vi vil også drøfte dette under synoden”. De fulde konsekvenser af disse ord vil blive mere klare i løbet af de to år, som synoden varer.

Den 13. oktober 2014: Heterodox relatio post diceptationem fra den ekstraordinære synode er offentliggjort efter at have modtaget Pave Frans personlige godkendelse. Dette dokument har en tvetydig tilgang til prævention og en tilgang til samvittigheden og en slags naturlov, som uundgåeligt vil underminere Kirkens moralske læresætninger. Skiftet mellem den ortodokse regulering af den katolske doktrin og de tvetydige og fejlagtige udtalelser vil blive fulgt op i efterfølgende synodiske dokumenter.

Den 19. oktober 2014: Den endelig rapport fra den ekstraordinære synode lægger sig tæt op af det ovenfornævnte relatio. Behandlingen af prævention og naturloven undersøges mere detaljeret i Voice of the Family’s analyse af dokumentet.

Den 16. januar 2015: Pave Frans henviser til Humanae Vitae i en henvendelse til familierne i Filippinerne, og endnu engang lægger han ikke vægt på den centrale doktrin i encyklikaen, men hans påstand om, at Paul VI ”var meget barmhjertig i særlige tilfælde, og han bad skriftefædrene om at være barmhjertige og forstående, når de havde at gøre med særlige sager. Men han havde også et bredere udsyn: Han så på verdens befolkning, og han så truslen mod familier, som blev ødelagt, fordi de ikke havde børn”. Konsekvensen af denne sætning, især set i lyset af kommentarerne af 19. januar, som fremgår forneden er, at prævention kan tolereres i specifikke tilfælde, og at Kirkens lære er en ”bredere vision” eller et ideal. Dette afspejler den ”graduering”, der er vedtaget i synodedokumenterne og i Amoris Laetitia.

Den 19. januar 2015: Pave Frans fortæller journalisterne ved en pressekonference på flyet tilbage fra Manila, at det encykliske brev Humanae Vitae ikke handlede om ”personlige problemer”, derefter fortalte han skriftefædrene, at de skulle være barmhjertige, og forstå situationen og tilgive – at være forstående og barmhjertige men snarere om ”den universelle neo-Malthusianisme, som var på vej frem”. Således udstiller han Humanae Vitae som ikke at være principiel omkring en uníversel bindende norm, men snarere som et politisk svar på en ideologisk bevægelse. Ved samme pressekonference kritiserede han en moder, som har otte børn, som hun har fået ved kejsersnit og beskyldte hende for at være skyldig i at udæske Gud. Han fortsatte med at sige, at katolikker bør praktisere ”forsvarligt forældreskab”, og at de ikke bør ”opføre sig som kaniner”.

Den 17. juni 2015: Pave Frans udnævner klimaforsker Hans Schellnhuber til det pavelige videnskabelige akademi. Schellnhuber mener, at der er et ”befolkningsproblem”, og han har tidligere udtalt, at jordens befolkningskapacitet er ”under 1 milliard mennesker”. Schnellnhuber’s meninger er mere detaljeret analyseret af Voice of the Family i denne artikel.

Den 18. juni 2015: Pave Frans offentliggør encyklika Laudato Si, som støtter teorien om klimaforandringer og sætter miljøhensyn på dagsordenen. Encyklikaen rummer ingen direkte referencer til prævention, trods det tætte indbyrdes forhold der er mellem miljø- og befolkningskontrol. Denne forbindelse er eksemplificeret ved Vatikanets udpegning af Hans Schellnhuber og Carolyn Woo, dengang præsident og leder af Catholic Relief Services, en amerikansk organisation, som har finansieret grupper, der fremmer abort og prævention til at fremlægge dokumentet ved dets offentliggørelse.

Den 23. juni 2015: Instrumentum Laboris fra den ordinære synode offentliggøres. Dette dokument, som var godkendt af Pave Frans før dets offentliggørelse, underminerer i alvorlig grad Kirkens lære om prævention samt Hendes morallære i almindelighed. Dette er forklaret i detaljer i Voice of the Family’s analyse af dette dokument.

Den 10. september 2015: 65 akademikere appellerer til fædrene i den kommende ordinære synode om at forkaste ”ødelæggelsen af den katolske lære implicit i paragraf 137” i Instrumentum Laboris. De skriver: ”Paragraf 137 fremhæver et nøgledokument i det moderne læreembede, Humanae Vitae, på en måde, som dels fremkalder spørgsmål i forhold til dets lære, og som også foreslår en metode til moralsk dømmekraft, som afgjort ikke er katolsk. Denne tilgang til dømmekraft modsiger, hvad der hidtil er blevet undervist af Kirkens læreembede vedrørende moralske normer, samvittighed og moralske vurderinger ved at foreslå, at samvittigheden kan komme i konflikt med den objektive moralnorm”.

Den 24. oktober 2015: Den endelige rapport fra den ordinære synode fortsætter med at foreslå en alvorlig problematisk tilgang til moralloven og til spørgsmålet om prævention i særdeleshed.

Den 30. november 2015: Pave Frans hævder i forbindelse med et spørgsmål angående brugen af kondomer for at forhindre overførslen af HIV, at der kunne opstå en konflikt mellem det femte og sjette bud. En tysk journalist spurgte:

”Er det ikke på tide, at Kirken ændrer holdning i denne sag, nemlig ved at tillade brugen af kondomer for at forhindre overførslen af flere infektioner”?

I sit svar udtalte Pave Frans:

”Ja, det er en af måderne. Kirkens moral på dette punkt står overfor en rådvildhed: Det femte og sjette bud? Forsvar livet eller at seksuelle relationer er åbne for livet”?

Faktisk kan der aldrig være en konflikt mellem buddene i Dekalogen. Pave Frans svarer yderligere, at Kirkens lære i denne sag ikke er en prioritet:

Dette spørgsmål får mig til at tænke på, at en person spørger Jesus: ”Sig mig Mester, er det tilladt at helbrede på en Sabbath? Må man helbrede? Dette spørgsmål, ”er dette tilladt” …. men dårlig ernæring, en persons trivsel, slavearbejde og mangel på drikkevand, disse er problemerne. Lad os ikke tale om, at man kan benytte denne udvej, eller at dette er et for lille sår, thi det egentlige sår er social uretfærdighed, miljømæssig uretfærdighed og uretfærdighed i det hele taget …. Jeg bryder mig ikke om at gå ind i dybere refleksioner vedrørende sådanne spørgsmål, når folk dør af mangel på vand, på grund af sult og på grund af omgivelserne … når alle er helbredt, når der ikke findes disse sygdomme og tragedier, som mennesket forårsager, uanset om det er social uretfærdighed eller for at tjene flere penge, og her tænker jeg på handel med våben, når disse problemer ikke længere eksisterer, tror jeg, at vi kan stille spørgsmålet ”Om det er tilladt at helbrede på en Sabbath”.

Den 10. december 2015: Kardinal Turkson mener, at verden kan blive overbefolket og understreger, at man har talt om dette, og at Den hellige Fader på sin vej tilbage fra Filippinerne også informerede folk om en form for fødselskontrol, fordi Kirken aldrig har været imod fødselskontrol og længere mellemrum mellem fødsler og al den slags”. Han understregede senere, at han burde have benyttet vendingen ”ansvarligt forældreskab” frem for ”fødselskontrol”.

Den 18. februar 2016: Pave Frans synes at antyde, at kondomer er ”det mindste af to onder”, som kan benyttes til at beskytte mod overførslen af Zika virus og igen kommer med den fejlagtige påstand, at der kan være en ”konflikt mellem Dekalogens femte og sjette bud”. Han synes også at antyde, at spørgsmålet om prævention er et ”religiøst problem” snarere end et ”menneskeligt problem”. Denne usammenhængende tilgang til moralloven var forudsagt af Voice of the Family i vores analyser af de synodiske dokumenter.

Den 19. februar 2016: Vatikanets pressekontor bekræfter, at Pave Frans har til hensigt at billige brugen af kondomer i visse tilfælde, som det er fremgået af hans bemærkninger den foregående dag.

Den 8. april 2016: Den apostoliske skrivelse Amoris Laetitia bliver offentliggjort. Dette dokument bygger på en fejlagtige tilgang anvendt i de synodiske dokumenter mod samvittigheden og naturloven og følger videre forkerte tilgange i moralteologien herunder graduering, situationsetik og den fundamentale mening..

Den 1. september 2016: Pave Frans meddeler, at han er tilfreds med vedtagelsen af FN’s bæredygtige udviklingsmål (SDGs), som omfatter ”almen adgang til seksual- og reproduktiv sundhed”. Disse vilkår indbefatter prævention og abort foretaget af UN klinikker, nationale regeringer og internationale klinikker. Ærkebiskop Mupendwatu, fra det pavelige råd for sundhedsarbejdere, har tidligere fortalt verdenssundhedsforsamlingen i Geneve, at Pavestolen accepterer SDG helt uden forbehold, og at det tredje mål, og det ene ud af to mål, som advokerer for ”almen tilgang til seksual- og reproduktiv sundhed” er nøglen til at opnå alle andre mål. Pavens påstand om, at han er tilfreds med de mål, der vil føre til yderligere drab på ufødte børn, truer med at ødelægge troværdigheden, som han har foretaget vedrørende sin modstand mod abort under sit pontifikat.

Den 19. september 2016: Fire kardinaler skrev til Pave Frans og bad ham om at opklare de fem spørgsmål, som de har omkring læren i Amoris Laetitia. Dubia stiller spørgsmål vedrørende samvittighedens karakter og eksistensen af helt igennem moralske onder, hvilke er af stor relevans for Kirkens lære om prævention.

Den 24. oktober 2016: Pave Frans priser Bernard Häring, som er en moralteolog og indflydelsesrig afviger i forhold til Humanae Vitae. Han fortalte på den 36’te general kongregation, at Häring var den ”første, som begyndte at søge efter en ny måde, hvorpå moralteologien kunne blomstre op,” og at ”vore dages moralteologi havde gjort store fremskridt i sine overvejelser og i sin modenhed ”.

Den 14. november 2016: De fire kardinaler offentliggør tekstmaterialet i Dubia, efter at Pave Frans har informeret dem om, at han ikke ønsker at give dem et svar. Pavens beslutning, om ikke yderligere at forklare betydningen af hans egen tekst, styrker det almene indtryk af, at hans lære bevidst er tvetydig og har til hensigt at underminere den katolske tro.

Eksemplerne ovenfor viser tydeligt i hvilket omfang, Pave Frans’ pontifikat har forårsaget vidtstrakt tvivl og forvirring omkring Kirkens lære i spørgsmål som brugen af prævention og forholdet til moralloven. I denne stund med stor krise i Kirken må vi vende os til Gud med den største tillid og bede og gøre bod, således at Han snart vil vise Sin almægtige magt og bringe forløsning til Hans Kirke.

Den autoriserede engelske udgave er publiceret på Voice of the Family d. 1. februar. 2017. Den kan læses på: http://voiceofthefamily.com/where-does-pope-francis-really-stand-on-contraception

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s