Luthers reform var ”imod Helligånden”

LifeSite bringer her hele oversættelsen af kardinal Müllers artikel om den protestantiske reformation.

Luthers såkaldte reform var ikke ”en begivenhed, der var inspireret af Helligånden”, og vi bør ikke ”ændre historien” eller ”pynte på det, der skete for 500 år siden og de ulykkelige konsekvenser, det havde” for ”de gode relationer”. Det har kardinal Gerhard Müller, den tidligere præfekt for Troslærekongregationen udtalt.

I en artikel, der blev offentliggjort i det italienske tidsskrift, La Nuova Bussola, udtalte den tyske kardinal om Luthers bevægelse: ”Set ud fra Kirkens doktrin, var der slet ikke tale om en reformation, snarere en revolution, det vil sige en gennemgribende forandring af grundlaget for den katolske tro”.

Kardinal Müllers erklæring kommer fem dage efter, at biskop Nunzio Galantino, generalsekretær for den italienske biskopkonference, priste Luther ved en konference sponsoreret af det Pontifikale Lateran Universitet, hvor han sagde: ”Reformationen, der for 500 år siden blev indledt af Martin Luther, var en begivenhed, der var inspireret af Helligånden”.

Konferencen blev afholdt i tidsrummet 18-19. oktober og havde som overskrift: ”Lidenskab for Gud. Reformationens åndelighed og teologi 500 år efter dens fremkomst”.

I det følgende præsenterer LifeSite (med tilladelse fra La Nuvona Bussola) hele den engelske oversættelse af Kardinal Müllers artikel. (Her optræder artiklen dog i en dansk oversættelse).

Luther? Ikke en reformator, men en revolutionær

Skrevet af Gerhard L. Müller

Der hersker stor forvirring i dag, når vi taler om Luther, og det er vigtigt, at det bliver gjort klart, at hverken ud fra den dogmatiske teologis synspunkt eller fra den katolske Kirkes doktrin er der ikke tale om en reformation, men snarere en revolution, det vil sige en gennemgribende forandring af grundlaget for den katolske tro.

Det er urealistisk at argumentere for, at Luthers hensigt var at bekæmpe misbruget af afladsbreve eller (andre) synder i renæssancetidens Kirke. Misbrug samt andre syndige handlinger har til enhver tid eksisteret i Kirken, ikke kun i Renæssancen, de eksisterer også i dag. Vi er Den hellige Kirke i kraft af Guds nåde og Sakramenterne, men alle i Kirken er syndere, alle har de brug for tilgivelse, for at angre og gøre bod. 

Denne sondring er meget vigtig. I den bog som Luther skrev i 1520, ”Kirkens babylonske fangenskab”, står det klart, at Luther lagde alle principperne i den katolske tro, den apostoliske tradition, læreembedet med paven og koncilerne og episkopatet bag sig. I den henseende forkastede han den middelalderlige forståelse af den homogene udvikling i den kristne troslære og benægtede endvidere, at et Sakramente er et virksomt tegn på den nåde, der ligger i det. Han erstattede denne objektive kraft i Sakramenterne med en subjektiv tro. Luther afskaffede fem Sakramenter og benægtede samtidig Eukaristien: Offeraspektet i Det Eukaristiske Sakramente og den forvandling, der sker, når brød og vin antager skikkelse af Jesu Kristi Legeme og Blod. Desuden hævdede han, at den biskoppelige ordination samt ordenslivets Sakramente var en pavelig opfindelse, paven som han yderligere gav titlen Antikrist, og som han mente ikke var en del af Jesu Kristi Kirke. Vi siger i stedet, at det sakramentale hierarki i fællesskab med Peters efterfølgere er et væsentligt element i Den katolske Kirke og ikke kun fungerer som et princip i en menneskebaseret organisation. 

Det, er derfor, at vi ikke (i katolsk forstand) kan acceptere, at Luthers reformation defineres som en reform af Kirken. En katolsk reform er en fornyelse af troen levet i nåden, i en fornyelse af sædvanen indenfor etik, åndelig og moralsk fornyelse af det at være kristen; ikke et nyt fundament, ikke en ny Kirke. 

Det, er derfor uacceptabelt at påstå, at Luthers reform var ”en begivenhed, der blev inspireret af Helligånden”.Tværtimod var den imod Helligånden. Fordi Helligånden hjælper Kirken med at opretholde kontinuiteten gennem Kirkens læreembede og frem for alt gennem det petrinske embede: Det er på (klippen) Peter, at Jesus har grundlagt Sin Kirke (Matt 16:18), og det er ”Den levende Guds Kirke, sandhedens søjle og grundvold” (1 Tim 3:15). Helligånden går ikke imod Sig Selv. 

Vi hører mange røster, der er meget begejstrede i deres omtale af Luther, uden at de dog har noget præcist kendskab til hans teologi, hans polemik og de ulykkelige følger hans bevægelse fik i form af et brud på enheden mellem millioner af kristne og Den katolske Kirke. Vi kan ikke positivt vurdere hans gode vilje og oplysende forklaring på troens fælles mysterier, uden hans udsagn mod den katolske tro og specielt i forhold til Sakramenterne og den hierarkiske og apostoliske struktur. 

Det er heller ikke korrekt at påstå, at Luther oprindelig havde gode hensigter, hvilket betyder, at det var Kirkens rigide holdning, der tvang ham til at gå den forkerte vej. Dette er ikke sandt: Luther havde til hensigt at bekæmpe salget af afladsbreve, men målet var ikke aflad som sådan, men aflad som en del af Bodens Sakramente.

Det er heller ikke sandt, at Kirken ikke ønskede at gå ind i en dialog med ham: Luther havde først en strid med John Eck; Derefter sendte paven kardinal Gaetano for at tale med ham. Vi kan diskutere metoderne, (der blev benyttet), men når det kommer til substansen i doktrinen, må det stå klart, at Kirkens myndighed ikke begår fejl. Ellers må man argumentere for, at Kirken i tusind år (overfor de troende) har lært fejlagtigt, og dette er et væsentligt element i doktrinen, at Kirken ikke kan tage fejl i overbringelsen af frelsen i Sakramenterne. 

Man bør ikke forveksle personlige fejl og synder hos Kirkens folk med doktrinære fejlslutninger og Sakramenterne. De, der gør dette, tror at Kirken blot er en organisation opstået på baggrund af menneskelige kompromiser og benægter, at Jesus Selv indstiftede Sin Kirke og gennem Helligånden beskytter Hende i overdragelsen af tro og nåde i Sakramenterne. Hans Kirke er ikke en menneskelig organisation: Den er Jesu Kristi Legeme, hvor koncilernes og pavens ufejlbarlighed eksisterer på eksakte beskrevne måder. Alle koncilerne taler om læreembedets ufejlbarlighed i fremstillingen af den katolske tro. I den forvirring, der hersker i dag, er netop det (læreembedets ufejlbarlighed) noget, man ser bort fra: Mange har en tendens til at tro, at paven er ufejlbarlig, når han udtaler sig som privat person, mens de, når det drejer sig om paveembedets forkyndelse af den katolske tro igennem historien, er af den opfattelse, at den ikke længere har gyldighed. 

Selvfølgelig er det 500 år siden, og det er ikke længere nødvendigt at bruge tid på polemik, men tid til at søge forsoning, men ikke på bekostning af sandheden. Man bør ikke skabe forvirring, når man på den ene side må forstå Helligåndens virke hos disse andre ikke katolske kristne, der har god vilje, og som ikke selv har begået denne synd, som handler om at fjerne sig fra Kirken. På den anden side kan vi ikke ændre historien og det, der skete for 500 år siden. Det er én ting, at man i dag ønsker gode relationer til ikke katolske kristne for at bringe os tættere sammen til et fuldt fællesskab med det katolske hierarki med en accept af den apostoliske tradition, som det fremgår af den katolske doktrin. Det er noget helt andet, hvis man misforstår eller forfalsker, hvad der skete for 500 år siden samt det ulykkelige udfald, det havde. Noget, der virkelig er i modstrid med Guds vilje: at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig (Joh 17: 21).

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er oversat af Diana Montagna, men artiklen er som det indledningsvis fremgår skrevet af Kardinal Gerhard L. Müller og oprindelig publiceret i La Nuova Bussola, men er blevet bragt på LifeSiteNews.com, hvor den blev offentliggjort d. 25. oktober 2017. Den kan læses på: https://www.lifesitenews.com/news/cardinal-mueller-luthers-reform-was-against-the-holy-spirit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s