Guds fulde rustning er det eneste, der beskytter mod det kommende frafald

Redaktørens bemærkning: Det følgende er det femte og afsluttende afsnit af et mere dybdegående studie skrevet af forfatteren og kunstmaleren Michael D. O’Brien om det store frafald.

Læs det første afsnit , det andet afsnit , det tredje afsnit, det fjerde afsnit

Paulus minder os om i brevet til menigheden i Efesos, at hvis vi ønsker at være standhaftige i disse mørke tider, må vi modstå de fristelser, vi personligt oplever, og som retter vort fokus på synd, vildfarelser, hæresier, frafald og andre muligheder for at blive hensat i raseri eller fortvivlelse, vi må iføre os Guds fulde rustning, så vi kan holde stand mod djævelens snigløb:

”Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige” (Ef. 6: 12-18).

Denne formaning er blevet givet i Kirkens begyndelse, og den er af lige så afgørende betydning i vor tid. Faktisk behøver vi den mere end nogensinde før, for den fremtidige utroskab er nu kommet over os og omgiver os.

Den Katolske Kirkes Katekismus lærer os at:

Før Kristi (andet) komme skal Kirken igennem en sidste prøvelse, der vil få manges tro til at vakle. Den forfølgelse, der ledsager dens pilgrimsgang på jorden (se Luk 21: 12 og Joh 15: 19-20), vil afsløre ”ondskabens mysterium” i form af et religiøst bedrag, der vil bringe menneskene en skinløsning på deres problemer med frafald fra sandheden som pris. Det største religiøse bedrag er Antikrists, det vil sige det bedrag, som består i en pseudomessianisme, hvor mennesker forherliger sig selv i stedet for Gud og Hans Messias, der er kommet i kød (se 2 Thess 2: 4-12, 1 Thess 5: 2-3, 2 Joh 7 og 1 Joh 2: 18, 22) (KKK, nr. 675).

Dette antikrist-bedrag aftegner sig i verden, hver gang man foregiver allerede inden for historien at opfylde det messianske håb, som kun kan fuldbyrdes hinsides historien gennem den eskatologiske dom. Selv i afsvækket form har Kirken forkastet denne forfalskning af det kommende Rige, under navnet ”millenarisme” (jf. Enchiridion Symbolorum, 3839), frem for alt i politisk udgave som en sækulariseret messianisme, som er ”pervers i sig selv” (Divini RedemptorusGaudium et Spes, 20-21) (KKK, nr. 676).

Kirken kan kun indtræde i Rigets herlighed gennem den sidste Påske, hvor den skal efterfølge sin Herre i Hans død og Opstandelse (se Åb 19: 1-9). Riget fuldendes altså ikke gennem et stigende fremskridt, med en historisk triumf for Kirken, men ved en Guds sejr i slutkampen med det onde; denne sejr vil få Hans brud til at stige ned fra Himlen. Guds sejr over det ondes oprør vil tage form af den endelige Dom, efter den sidste kosmiske rystelse af denne verden, som forgår (KKK, nr. 677) (1).

Vores sorg over Kirkens nuværende tilstand, den universelle og de enkelte (kirker) er meget stor. Og mens denne sorg over tabet af så mange sjæle og ødelæggelsen af det hellige er ganske naturlig, må vi aldrig hensætte os i mismod. De største fristelser, der markerer sig (for os) i denne tid, fyldt med forvirring, kan være bitterhed, isolation og mere subtilt, at der farer en djævel i os i forhold til at ville markere modstand (foretage et egentligt oprør), som i sidste instans kan føre til et skisma, som igen afføder et endnu større antal onder. I stedet beder Herren os om at være et bolværk, et tegn på modsigelse, mod den tsunami af bedrag og ondskab (som skyller ind over os) uanset konsekvenserne samt udsigten til ”succes” eller ”fiasko”. Han ønsker, at vi (i vort hjerte og i et og alt) går længere og dybere, sammen med Ham. Men denne forening vokser kun ved tro og gennem lidelse. Oplever vi at blive forkastet, at blive dømt på fejlagtigt grundlag af andre, hyrders manglende evne eller uvillighed til at være sande åndelige fædre samt en mangfoldighed af ”sygdomme” i Kristi Legeme … Disse er en prøvelse for os (nogle gange en alvorlig prøvelse).

Vi må huske på, at gennem Kirkens lange historie har der ofte været krise. Hun er altid befolket, og som tiden går, virker Hun mindre opbyggende på folk. Men skibet er hele tiden oven vande og bevæger sig fremad. Gud arbejder hele tiden på at bringe noget godt ud af vores uendelige tåbeligheder. Derfor vil Han sørge for nye præster og helgener i vor tid, og det vil givet være midt i den store trængsel. Vores opgave er fortsat at fastholde vort sinds – og hjertes fokus på den sande horisont, at have vore øjne rettet mod Kirken som Kristi Brud, der forberedes til mødet med sin brudgom.

Han kommer. Han er nær. Menneskelige ”løsninger” som frafald eller skisma føjer kun flere sår til (Bruden) og øger det antal, Hun allerede har og hindrer Hende derved i at blive forberedt. Vi må elske Kirken og vise den stor kærlighed og aldrig glemme Herrens løfte om, at ”helvedes porte” ikke skal få magt over den (Hende). Dette indebærer dog, at helvede helt sikkert vil gøre sit ”bedste” (eller værste) for at friste os alle og sigte os som hvede. Lad os være en del af Kirkens forsvar og ikke en del af problemet.

Vi vil modtage trøst og blive opmuntret ved at opofre al vor lidelse, som et offer, der er forenet med korset for at rense og styrke Kirken. Vi mennesker og især vi pragmatikere fra Nordamerika må erkende den (vores) fejlslutning, som handler om, at vi tror, at vi blot kan ”klare sagen” med viden, dygtighed, redskaber, indflydelse, retorik, strategier osv. Vi må forstå, at i tilfældet med Kirken kan vi ikke overvinde dette aktuelle mørke med vores begrænsede menneskelige styrke. Vi kan kun genopbygge os selv ved at samarbejde med Kristi nåde, gennem personlig omvendelse, bøn, sakramenterne, opofring, udholdenhed, tålmodighed, barmhjertighed, sandhed og den tro, som er lutreti den allermørkeste ild. Det er fra selve Jesus Kristus, at vi lærer, hvornår vi skal tie foran vore anklagere, og hvornår vi skal tale og hvordan til alle tider, og hvordan vi står fast og styrker det, der er tilbage.

                                                                 ***

Læsning:

”Den dom, som Herren har kundgjort vedrører først og fremmest Jerusalems ødelæggelse i år 70. Men stadig bekymrer tanken om dommen os, Kirken i Europa og generelt i Vesten. Med dette Evangelium løfter Herren sin røst for at nå vore ører med netop de ord, Han benytter i Johannes’ Åbenbaringen, hvor Han taler til Kirken i Efesos:”… omvend dig, og gør de gerninger, du først gjorde; ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis ikke du omvender dig” (Åb 2: 5). Lyset kan altså tages væk fra os, og vi bør lade denne advarsel fæstne sig dybt i vore hjerter, mens vi råber til Herren: ’Hjælp os til omvendelse! Giv os alle nåden til ægte fornyelse! Lad ikke dit lys i vor midte udslukkes! Styrk vor tro, vort håb og vor kærlighed, så vi kan bære gode frugter!”’.

(Prædiken af pave Benedikt XVI, den 2. oktober 2005 ved åbningen af synoden i Rom).

***

”Jo mørkere det er, desto større skal vores tillid være” (Skt. Faustina Kowalska, diary, Divine Mercy in My Soul, nr. 357)

*** 

”Skriv dette: Før jeg kommer som den retfærdige dommer, kommer jeg først som barmhjertighedens Konge. Før retfærdighedens dag kommer, vil menneskene blive givet følgende tegn på himlen:

”Alt lys på himlen vil blive slukket, og et totalt mørke vil dække jorden. Derefter vil korsets tegn fremstå på himlen, og fra naglemærkerne på Frelserens hænder og fødder vil der fremkomme store lys, som vil oplyse verden for et stykke tid. Dette vil finde sted kort før den sidste dag” (Kristi ord til Skt. Faustina Kowalska, diary, Divine Mercy in My Soul, nr. 83)

*** 

”Mange skal blive lutret, renset og prøvet. De ugudelige handler ugudeligt og forstår intet, men de indsigtsfulde forstår” (Dan 12: 10).

*** 

”Vågn op, sværd! imod min hyrde, mod den mand, der står mig nær, siger Hærskarers Herre.
Slå hyrden ned, så fårene spredes, jeg vender min hånd mod de mindste. I hele landet, siger Herren, skal to tredjedele tilintetgøres og omkomme, og en tredjedel skal blive tilbage. Den tredjedel lægger jeg i ilden, jeg lutrer dem, som man lutrer sølv, og prøver dem, som man prøver guld. De skal påkalde mit navn, og jeg vil svare dem. Jeg siger: De er mit folk, og de svarer: Herren er min Gud”
 (Zak 13: 7-9).

*** 

”Hvem kan udholde den dag, han kommer? Hvem kan bestå, når han viser sig? Han er som ilden i smelteovnen, som den lud, man bruger til blegning. Han sidder og smelter sølvet og renser det. Han renser levitterne og lutrer dem som guld og sølv, så de på rette vis kan frembære offergaver til Herren. Da skal Judas og Jerusalems offergave være Herren til behag som i ældgamle dage, i fortids år” (Mal 3: 2-3).

***

Stå derfor fast, brødre, og hold jer til de overleveringer, som I er blevet undervist i, hvad enten det var i ord eller i brev fra os” (2 Thess 2: 15).

***

Ja, Jeg kommer snart” (Åb 22: 7 og 20).

Kildehenvisninger 

  1. Den Katolske Kirkes Katekismus, nr. 675-677, se også nr. 678-680.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er skrevet af Michael D. O’Brien og publiceret på LifeSiteNews.com d. 1. december 2017. Den kan læses på: https://www.lifesitenews.com/opinion/the-armor-of-god-our-only-protection-against-the-coming-great-apostasy

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s