”Satan skal være Vatikanets regent og paven hans undersåt”

Denne dristige tilkendegivelse, som er en del af denne artikels overskrift, er personligt blevet overværet (1) af Skt. Maximillian Kolbe, der så frimurerne fejre deres 200-års jubilæum på Skt. Peterspladsen i 1917. Skt. Maximilian Kolbe så bannere med dette budskab midt i et større optrin. Det er en rystende og chokerende ytring, men den stemmer godt overens med den målsætning, frimurerne har sat sig, og denne ytring vækker hos os stor genklang i dag.

Inden vi går videre med denne artikel, er det vigtig at understrege, at Lepanto Institute på ingen måde beskylder pave Frans for være frimurer eller antyder, at han viser en vis velvillighed til at forsvare frimurernes principper. Ikke desto mindre, set i lyset af visse aktuelle omstændigheder, er det kommet til at stå klart, at en trussel af moralsk karakter har vist sig i Kirken, og den er blevet iværksat af skrupelløse personer. Formålet med denne artikel er derfor at kaste lys over netop disse begivenheder, og se om de kan være med til at forklare den turbulens, vi oplever i Kirken.

De bannere, som Skt. Maximillian Kolbe så, leder tankerne hen på den planlagte infiltration af – og kamp mod Den katolske Kirke, som frimurerne står bag. I 1859 offentliggjorde den franske kardinal Jacques Crétineau-Joly (2) dokumenter fra frimurerne, som var kommet i Vatikanets besiddelse. Dokumenterne finder man i hans bog ”The Roman Church facing the Revolution”. Dokumenterne stammer fra en frimurerloge med navnet Alta Vendita. 26 år senere i 1885 udgav Msgr. George Dillon (3) en engelsk oversættelse af disse dokumenter i bogen: ”Grand Orient Freemasony Unmasked as the secret Power Behind Communism”.

Ifølge disse dokumenter erklærede frimurerlogen Alta Vendita helt åbent, at ”deres ultimative målsætning var at fuldføre det, som Voltaire og den franske revolution havde igangsat, nemlig (en gang for alle) at knuse katolicismen og selve den kristne tanke”. Men det er ikke denne målsætning, der er omdrejningspunktet i denne artikel. Det, der er særligt bemærkelsesværdigt i disse dokumenter, er måden, hvorpå frimurerne ønsker at iværksætte deres plan om at ødelægge Kirken. Instruktionen i Alta Vendita giver følgende anvisning:

Vi har ikke til hensigt at få paven til at tage vores parti, så han som en novice forkynder vores idealer. Det ville være utopi, og selv hvis omstændighederne udvikler sig sådan, at kardinaler eller andre prælater af egen fri vilje skulle tilslutte sig nogle af vores hemmelige loger, er det ikke vores ønske, at netop de stiler mod Peters Stol. Et sådant scenarie vil ganske enkelt være vores undergang. En sådan ambition hos disse prælater leder kun til frafald, og ønsket om magt vil tvinge dem til at fravælge os til fordel for deres egen ambition. Det vi ønsker os, det vi spejder efter, og det vi venter på (som når jøderne venter på Messias) er en pave efter vores smag.

Derefter kan vi mere stålfast påbegynde vores angreb mod Kirken, ikke med pamfletter, som stammer fra vore brødre i Frankrig eller guldet i England. Ønsker I at kende begrundelsen for, at vi handler sådan? Vi gør det for at kunne ødelægge den klippe, hvorpå Gud indstiftede Sin Kirke, og vi har ikke længere behov for Hannibals eddike (5), krudtrøg eller våben. Vi har fået fat i lillefingeren på Peters efterfølger, så han bliver en del af dette bedrageri. Denne lillefinger er krumtappen i dette korstog, ligesom lillefingeren på Urban II eller de mange Skt. Bernard’er, der har eksisteret igennem hele kristendommen, har været os til gavn.

”For at vi nu kan være sikre på, at paven har de ”kvalifikationer”, vi søger, er det nødvendigt, at vi for denne pave skaber en generation, der er egnede til det rige, vi forestiller os. Brug ikke tid og kræfter på de ældre og midaldrende, gå direkte efter de unge, og hvis det er muligt også efter børnene”.

Man bør huske på, at dette er blevet skrevet for over 100 år siden … der er altså ikke tale om betragtninger, der stammer fra en blog, der har specialiseret sig i konspirationsteori. Længere inde i teksten i Alta Vendita, kan man læse følgende:

I vil tænke ved Jer selv, hvilken omkostning dette vil have for os i forhold til vores omdømme, som gode katolikker og ægte patrioter. Jeres tanker om omdømme vil bane vejen for vores doktriner, så de finder vej til de unge klerikale, der fungerer blandt Jer og til klostrene. I løbet af få år, mens tiden går sin gang, vil disse unge klerikale besidde alle positioner (i Kirkens hierarki), de vil stå for planlægningen af større og afgørende konciler, og det vil være dem, der skal vælge (den næste) pave, der skal sidde i Peters Stol. Denne pave vil ligesom sine samtidige i væsentlig udstrækning (mere eller mindre) være præget af italiensk og humanistisk tænkning, en tænkning, som vi vil stå for udbredelsen af.

Kort sagt betoner man i Alta Vendita, at man ikke har nogen intention om at få placeret en frimurer i paveembedet, men at man derimod ønsker at opnå en vis form for kontrol over dem, paven er omgivet af og således i sidste ende få valgt en pave, der er sympatisk indstillet overfor frimurerne og deres idegrundlag.

Skt. Maximilian Kolbe tog bestik af denne frimurernes plan, og derfor stiftede han Militia Immaculata (som i dag er en verdensomspændende evangeliseringsbevægelse). Den 16. oktober, blot tre dage efter solunderet i Fatima, skrev denne helgen følgende:

”Disse mennesker, som ikke har knyttet sig til Gud, befinder sig i en forfærdelig situation. Et sådant uforsonligt had rettet mod Kirken og Jesu Kristi stedfortræder på jord, stammer ikke fra enkeltpersoner, men udgår fra en systematiseret aktivitet, der har rod hos frimurerne. Denne aktivitet har som sit centrale mål at ødelægge den katolske tro. Deres ideer er blevet spredt over hele verden og fremstår i forskellig forklædning. Men målet er det samme, ligegyldighed overfor religion samt en svækkelse af de moralske normer, elementer, der er en del af deres agenda. ’Vi vil erobre Den katolske Kirke, ikke med argumenter, men langt hellere med moralsk fordærv’”.

I dag burde den jævne katolik kunne se og erkende, at der findes tydelige tegn på, at der foretages bestræbelser på at fordærve den moralske lære i Den katolske Kirke. Selvom man afviser, at ”nogen” tilbage i historien skulle have lagt planer om at ødelægge Kirken indefra, er den seneste tids udvikling i sig selv et tegn på, at der foregår ”noget”, som man ikke kan lukke øjnene for. For eksempel kunne den italienske journalist Marco Tosatti rapportere den 1. oktober 2015 (6), at en ”hemmelig” task force efter sigende skulle arbejde på et post-synodalt dokument, som skulle tillade Kommunionsmodtagelse for skilte og gengifte, par, der lever sammen papirløst og homoseksuelle par.

Denne nyhed kom i kølvandet på den vovede anmodning fra kardinal Danneels, én af de udvalgte paveligt delegerede ved synoden i denne måned (7). Kardinal Danneels er en del af Skt. Gallen Mafiaen, som aktivt har markeret opposition mod pave Benedikt XVI og arbejdet ihærdigt for, at han skulle trække sig fra paveembedet, så en ny pave skulle findes. Ved pavevalget i 2013 arbejdede Danneels og Skt. Gallen Mafiaen målrettet på at få valgt en vis Jorge Mario Bergoglio til pave, han som senere blev til pave Frans. I 2013 udtrykte kardinal Danneels stærk sympati for partnerskab mellem homoseksuelle foretaget i civilt regi. I kardinal Danneels selvbiografi finder man en oplistning af navne på de kardinaler, der er en del af Skt. Gallen Mafiaen:

Carlo Maria Martini, der er fra Italien.

Achille Silvestrini, der er fra Italien.

Walter Kasper, der er fra Tyskland.

Karl Lehmann, der er fra Tyskland.

Adriaan van Luyn, der er fra Holland.

Basil Hume, der er fra England.

Kardinal Kasper, der deltager i synoden, er nok bedst kendt for sit forslag om at tillade skilte gengifte at modtage Den hellige Kommunion.

Husk på, at målet for frimurerne er at ”erobre Kirken… gennem moralsk fordærv”. Det er værd at erindre på, at i 2013 udtalte den nyvalgte pave Frans sig således, at han benyttede ordene homoseksualitet og frimurer i samme sætning (8):

”Problemet er ikke, at man er homoseksuel. Nej, vi må anse hinanden for at være brødre og søstre. Men det er et problem, hvis man arbejder for at fremme denne form for seksuel observans, være grådig eller have politiske ideologier, at være frimurer eller andre forhold, man måtte finde ’nødvendige’ at fremme”.

Ud over at indrømme, at han (Danneels) var en del af fraktion indenfor Kirken, og at han agiterede for homoseksuelles plads i Kirken, deltog han også aktivt i mødeaktivitet hos frimurerne, hvor han var iklædt ordenens religia. I 2008 indrømmede Danneels, at han var iklædt den rituelle hvide klædning frimurerne bærer, da han skulle afholde en forelæsning i et frimuretempel i Belgien (her optræder en mindre redaktionel tilføjelse: i originalteksten optræder der et billede af kardinal Danneels, hvor han giver hånd til stormesteren af logen ”Grand Orient of Belgium”, der medbringer eksemplarer af dennes to bøger, der omhandler frimurerne: “Become a Freemason at the Grand Orient of Belgium” and “The Treasures of the Temple”.

I 1738 udtrykte pave Clement XII klart, at det for enhver katolik er forbundet med ekskommunikation, hvis man, uanset om det er i større eller mindre udstrækning, har tilknytning til frimurerne. I sin encyklika In Eminenti (9) understreger han følgende:

Derfor understreger vi med stor alvor og med fokus på den hellige dyd, lydighed, at enhver troende uanset stand, livsvilkår, værdighed eller stillingsbetegnelse, uanset om man er klerikal, lægmand, i en orden eller tredjegradsorden, selv dem med specielle positioner eller enkeltpersoner, ja kort fortalt at ingen under påskud eller af anden grund blot vover på – eller antager, at vedkommende kan gå ind i – udbrede eller på anden måde støtter de førnævnte loger Liberi Muratori eller franske frimurere,  eller hvad de nu ynder at kalde sig. Man bør heller ikke under nogen omstændigheder modtage dem i sin bolig eller sit hjem eller skjule dem. Man bør heller ikke blive optaget i deres loger, knytte sig til dem eller pleje omgang med dem. Man bør ej heller give dem beføjelser – eller tilladelse til at forsamle sig. Man bør ikke yde dem støtte på nogen måde, rådgive dem, opmuntre eller støtte dem (offentligt eller i hemmelighed), direkte eller indirekte, alt dette bør man ikke selv gøre, heller ikke med andre som mellemmand. Man bør heller ikke opfordre, tilskynde eller overtale andre til at søge optagelse i deres loger og dermed blive en del af deres fællesskab eller støtte dem på anden tænkelig måde. Man må gøre sig fuldstændig klart, at deltager man som troende i frimuresammenhænge, er det forbundet med ekskommunikation, og det gælder alle de mennesker, der indledningsvis er blevet nævnt. Begår man en sådan handling, er absolution ikke mulig, undtaget i dødsøjeblikket og kun ved den til enhver tid siddende pave”.

Med hensyn til klerikale, der har tilknytning til frimurerne, så er Danneels ikke den eneste, der har været åben om sit engagement. I 2013, da ærkebiskop Pontier blev valgt til overhoved for den franske biskopkonference (10), kom det efterfølgende frem, at han havde et engagement i forhold til frimurerne i form af medlemskab af Grand Orient de France (11). Ærkebiskop Pontier er også deltager ved synoden i denne måned, men derudover har han også deltaget i de mere ”hemmelige” møder (12), som har til hensigt, at man på synoden kommer frem til en accept af homoseksuelle forhold.

Ser man på frimurernes målsætning i forhold til Den katolske Kirke, er det som allerede nævnt at ødelægge Kirken gennem moralsk fordærv, og derfor bør det ikke komme bag på nogen, at få dage før denne måneds synode tog sin begyndelse, offentliggjorde en polsk præst, der har arbejdet ved Troslærekongregationen, at han lever et aktivt homoseksuelt liv (13), og at han videre ønsker, at man reviderer Kirkens lære vedrørende homoseksualitet. Hertil bør også tilføjes, at ved pavens besøg i USA (14) forsøgte enkeltpersoner at overskygge dette besøg ved at rette opmærksomheden på en dagsorden med fokus på homoseksualitet.

Frimurerne har som en sort slange sneget sig ind i kurien, og der fundet sig støtter. Denne sorte slange har brugt mere end 100 år på at finde vej ind bag Vatikanets mure. Kardinal Danneels og ærkebiskop Pontier er blot to eksempler på klerikal støtte til frimurerne, som vi har et sikkert kendskab til. Hvor mange, der ellers blandt de klerikale har valgt at gå i de to’s fodspor med henblik på at ødelægge Kirken gennem moralsk fordærv, ved vi ikke med sikkerhed.

Lad os fortsætte med at bede til Vor Frue, om at Hun må vejlede og beskytte os mod denne hæresi, der spredes i Kirken. Rigtig mange sjæle, som Vor Herre skatter højt, er i stor fare for at gå tabt i det kaos og virvar, der er på vej ind over os. Hold fast ved Kirkens evige sandhed og mist ikke håbet. Dette kaos er intet andet end de sidste krampetrækninger fra en drage, der ved, at den kun har kort tid tilbage.

Noter

1.      Et link til Skt. Maximillian Kolbes øjenvidneberetning: https://books.google.dk/books?id=ZbruAQAAQBAJ&lpg=PA31&ots=h9_lhyEw1h&dq=%22pope+will+be+his+slave%22&pg=PA32&redir_esc=y#v=onepage&q=%22pope%20will%20be%20his%20slave%22&f=false

2.      Link til uddybende information om kardinalen: https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Crétineau-Joly

3.      Link til uddybende information om George Dillon: https://en.wikipedia.org/wiki/George_F._Dillon

4.      Link til nærmere info om bogen: https://www.amazon.com/Freemasonry-Unmasked-George-E-Dillon/dp/0895620952/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1444060157&sr=1-1&keywords=9780895620958

5.      Link til nærmere info om historien om Hannibal og hans brug af eddike: https://da.wikipedia.org/wiki/Fyrsetting

6.      Link til uddybende artikel: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=it&u=//unafides33.blogspot.com/2015/10/ma-che-li-fanno-fare-sti-sinodi.html&prev=search

7.      Link til uddybende artikel: https://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/cardinal-danneels-part-of-mafia-club-opposed-to-benedict-xvi

8.      Link til uddybende artikel: https://www.cnsnews.com/news/article/pope-francis-masonic-lobbies-most-serious-problem-me

9.      Link til encyklika In Eminentihttps://www.papalencyclicals.net/Clem12/c12inemengl.htm

10.  Link til uddybende artikel: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=fr&u=//www.riposte-catholique.fr/perepiscopus/mgr-pontier-nouveau-president-de-la-conference-des-eveques-de-france&prev=search

11.  Link til uddybende artikel: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=pl&u=//www.bibula.com/%3Fp%3D68783&prev=search

12.  Link til uddybende artikel: http://www.ncregister.com/daily-news/confidential-meeting-seeks-to-sway-synod-to-accept-same-sex-unions

13.  Link til uddybende artikel: https://www.churchmilitant.com/news/article/gay-cdf-priest-comes-out-declares-church-must-change

14.  Link til uddybende artikel: https://www.lepantoin.org/the-hijacking-of-pope-franciss-visit-to-america

Den autoriserede engelske udgave af artiklen er skrevet af Michael Hichborn på Lepanto Institute den 6. oktober 2015. Den kan læses på: https://www.lepantoin.org/satan-must-reign-in-the-vatican-the-pope-will-be-his-slave

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s