Jomfruen

Uden Hende var Frelseren ikke blevet til menneske

En gang om året og netop på dette tidspunkt, finder protestanterne figurer frem af Jomfru Maria, Vor velsignede Moder. Der, hvor julekrybberne er opstillet, finder man også figuren af Maria, som bar Gud i sit moderliv.

Men ligeså snart, eller før, man har smidt juletræerne ud, har man glemt alt om den rolle Jomfru Maria spiller i frelseshistorien. Når det drejer sig om katolske menigheder, har de fleste fulgt trop i denne måde at agere på. De har glemt Jomfru Maria og hendes betydning, og dermed har de overtaget det hæretiske tankesæt, hvor man undlader at vise den respekt og ære, som retmæssigt tilkommer denne Himmeldronning.

Ved Den guddommelige Vilje bragte denne kvinde ved tidens fylde Skaberen til verden. Er der virkelig nogen, der for alvor tror på, at Den guddommelige Vilje, der gav Maria den største nåde, et menneske nogensinde har modtaget, ville lade hende glide i baggrunden og på den måde nedtone hendes betydning i frelseshistorien?

Hun, som bar Gud i sit ubesmittede moderliv, bekendte at: alle slægter skal prise mig salig. Sammen med Kirkens lære om Jesu Kristi realpræsens i Eukaristien er læren om Vor velsignede Moder, det, der oftest afvises, misforstås eller kategorisk udsættes for angreb af kristne, der ikke er katolikker.

Nogle protestanter accepterer læren fra koncilet i Nikæa, som erklærer og understreger Jesu Guddommelighed. Men selvsamme protestanter anfægter læren fra selvsamme koncil, som omhandler Jomfru Maria, og at Hun er Theotokos, Den, der bærer på Gud. De afviser det ikke på det teoretiske plan, men i praksis er det en anden sag.

De skænker hende ingen tanker, giver hende ingen ære og respekt, dog med undtagelse af én gang om året, hvor de opstiller en plasticfigur (med lys i) af Maria i deres have. Den noget forslidte protestantiske sætning: Hvad ville Jesus gøre? Synes at sætte i perspektiv, at Jesus under ingen omstændigheder ville underkende, glemme og ignorere Sin Moder. Man skal huske på, at Han udførte Sit første under (ved brylluppet i Kana) på hendes foranledning, og samtidig på netop dette tidspunkt understregede overfor hende, fordi Han gjorde dette under, ville hun sammen med Ham tage de første skridt mod Golgata. Da hun på Golgata stod ved foden af sin Søns kors, overdrog Han Sin Kirke, personificeret af Skt. Johannes (den discipel Han elskede mest) til hendes moderlige varetægt.

Vor Frue, som af Himlen er blevet udvalgt til at være den nye Eva, som Gud har tænkt på, før alt blev til, og som er blevet givet den største nåde et menneske nogensinde er blevet skænket, erklærer: at alle slægter skal prise mig salig. Vor Frue er blevet knyttet tæt til Den hellige Treenighed, fordi Hun er Gud Faders Datter, Guds Søns Moder og Gud Helligånds Brud. Det er Hende, der foranlediger, at Hendes guddommelige Søn udfører sit første under (ved brylluppet i Kana). Hun bliver Sønnens mest loyale discipel, Hun gennemlever så meget smerte, at det er ubegribeligt, og Hun er tilstede Pinsedag, da Helligånden sendes ned over disciplene. Vor Frue skænkes ikke megen opmærksomhed fra protestanterne og kun en gang om året i meget kort tid.

Følgende er en tanke fra Skt. Methodius, som man kan overveje: ”Jesus sagde: ’ær din fader og din moder’. Og for at gøre det, som Han selv påbød, gav Han megen nåde til- og viste stor ære overfor Sin moder”.

Når I kommer i nærheden af julekrybben juledag og for den sags skyld igennem hele juletiden, så gå ikke bare forbi, men bed en takkebøn til Guds Moder. For uden Hende var Frelseren ikke blevet menneske.

Alle på Church Militant og Skt. Michael’s Media ønsker dem, der følger os samt Jeres familier en hellig og glædelig jul.

Den engelske udgave af dette manuskript er publiceret på ChurchMilitant.com d. 22. december 2016. Det kan læses på: https://www.churchmilitant.com/video/episode/vortex-the-virgin

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s