En vækkelsesbøn til soning for Jesu Eukaristiske Hjerte

Min Gud jeg tror, jeg tilbeder, jeg stoler på og elsker Dig! Jeg beder om forladelse for dem, som ikke tror, tilbeder, stoler på og elsker Dig (Siges tre gange).

O Jesu guddommelige Eukaristiske Hjerte, se vi lægger os på knæ med et angerfuldt og bedende hjerte for storheden i Din frelsende kærlighed i det Allerhelligste sakramente. Vi er rede til at sone og ved vor egen fri vilje at gøre bod ikke alene for vore egne overtrædelser, men særligt for de ubeskrivelige krænkelser, den helligbrøde og ligegyldighed, som Du i denne tid udsættes for i Din guddommelige kærlighed i det Allerhelligste sakramente, især ved at Den hellige Kommunion modtages i hånden og af mennesker, der er vantro og har begået dødssynd.

Desto flere der udviser vantro overfor Din guddommelighed og realpræsens i Eukaristien, desto mere tror vi på Dig og tilbeder Dig. O Jesu Eukaristiske Hjerte, som er det sted, hvor hele guddommens fylde dvæler!

Desto flere krænkelser Dine sakramenter udsættes for, desto mere vil vi stå fast på vores tro på dem, og med større ærbødighed vil vi modtage dem, O Jesu Eukaristiske Hjerte, som er livets og hellighedens kilde!

Desto mere Dit Allerhelligste sakramente udsættes for nedsættende tale og blasfemiske handlinger, desto mere højtideligt vil vi forkynde: Min Gud jeg tror, jeg tilbeder, jeg stoler på og elsker Dig! Jeg beder om forladelse for dem, som ikke tror, tilbeder, stoler på og som ikke elsker Dig. O Jesu Eukaristiske Hjerte, Det mest værdige til at blive højlovet!

Desto mere forladt og glemt Du er i Dine kirker, desto mere vil vi aflægge Dig et besøg. Du, som dvæler iblandt os i Tabernaklerne i vore kirker. O Jesu Eukaristiske Hjerte, Guds Hus og Himlens Port!

Desto mere fejringen af Det Eukaristiske Offer berøves Dets hellighed, desto mere ønsker vi at give vores støtte til en ærbødig fejring af Den hellige Messe, som i det ydre såvel som i det indre er rettet mod Dig, O Jesu Eukaristiske Hjerte, Den Allerhøjestes Tabernakel!

Desto mere Du bliver modtaget i hånden af kommunikanter, der står oprejst, og som udviser en manglende ydmyghed og tilbedelse, desto mere ønsker vi at modtage Dig knælende og på tungen med en tolders ydmyghed og et barns umiddelbarhed, O Jesu Eukaristiske Hjerte, som er uendelig storhed!

Desto mere Du i Den hellige Kommunion modtages af urene hjerter, der befinder sig i dødssynd, desto mere ønsker vi at foretage en bodsandagt og rense vore hjerter ved ofte at opsøge bodens sakramente, O Jesu Eukaristiske Hjerte, vor Fred og Forsoning!

Desto mere helvede forsøger at lede sjæle til fortabelse, desto mere bør vi brænde af nidkærhed med Din kærligheds ild for deres frelse, O Jesu Eukaristiske Hjerte, frelsen for dem, der har sat deres lid til Dig.

Desto mere man erklærer, at religiøs forskellighed er Guds vilje samt en menneskeret funderet i menneskets natur, og desto mere katolsk doktrin bliver gjort relativ, desto mere vil vi uforfærdet bekende, at Du er menneskehedens eneste Frelser, og at det kun er ved Dig, det er muligt at komme til Faderen, O Jesu Eukaristiske Hjerte, alle hjerters konge og midtpunkt!

Desto længere autoriteter i Kirkens hierarki ikke bekender, at man har udstillet afguder i kirkerne og endda i Rom, desto mere vil vi bekende sandheden: ”Træk ikke på samme hammel som de vantro” (2 Kor 6: 16) og desto mere vil vi sammen med Dig fordømme ”ødelæggelsens vederstyggelighed og stå på hellig grund” (Matt 24: 15), O Jesu Eukaristiske Hjerte, Guds hellige tempel!

Desto mere Dine hellige ti Bud bliver glemt og overtrædes, desto mere ønsker vi ved Din nådes hjælp at overholde dem, O Jesu Eukaristiske Hjerte, alle dyders kilde!

Desto mere sensualitet, selvoptagethed og hovmod præger der menneskeheden, desto mere vil vi vie vort liv til Dig i selvopofrelsens og selvfornægtelsens ånd, O Jesu Eukaristiske Hjerte, som er blevet overvældet med bebrejdelse.

Desto mere voldelige angreb helvedes porte retter mod Din Kirke og den klippe, som er Peter, og som er Rom, desto mere vil vi tro på Din Kirkes uforgængelighed, O Jesu Eukaristiske Hjerte, som er kilden til al trøst, Du vil ikke svigte Din Kirke og klippen Peter ved de mest voldsomme angreb på Den.

Desto mere mennesker fjerner sig fra hinanden gennem had, vold og selviskhed, desto mere vil vi som er en del af Guds familie i Kirken i Dig elske hverandre, O Jesu Eukaristiske Hjerte fyldt med godhed og kærlighed!

O Jesu guddommelige Eukaristiske Hjerte giv os Din nåde, så vi må være trofaste og ydmyge i tilbedelse, i kærlighed, som forsvarere og trøstere i forhold til Dit Eukaristiske Hjerte i dette liv, og vi vil modtage Din kærligheds herlighed i himlen i al evighed. Amen.

Min Gud jeg tror, jeg tilbeder, jeg stoler på og elsker Dig! Jeg beder om forladelse for dem, som ikke tror, tilbeder, stoler på og elsker Dig (Siges tre gange).

Vor Frue af det Allerhelligste sakramente, bed for os.

Skt. Thomas Aquinas, Skt. Peter Julian Eymard, Skt. Francisco Marto, Skt. Padre Pio og alle Eukaristiske helgener bed for os.

Denne bøn er udarbejdet af biskop Athanasius Schneider.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s