Når stilheden kan høres vidt omkring: nogle overvejelser på Skt. Josefs dag

Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham, og tog hende til sig som sin hustru” (Matt 1: 24).

Vedrørende skriftstedet, der stammer fra dagens evangelielæsning (den 19. marts), giver man i den ordinære Messe mulighed for et valg mellem to læsninger: Matt 1: 16, 18-21, 24a og Luk 2: 41-51a. Jeg henviser her til den første mulighed, og i den ekstraordinære Messe er det Matthæusevangeliet kapitel 1: 18-21. I skriftstedet, jeg indledte med, optræder Skt. Josefs dyder på en indirekte måde, men er dog synlige på en vis måde: der er tale om hans retfærdighed, urokkelige tro, ærefrygt for Herren, lydighed, mod, kyskhed og parathed til at tjene Gud. Alle disse dyder kommer til udtryk, uden at han siger et eneste ord. Hans indre stilhed var hans bønskammer, det sted, hvor han havde et tæt og levende forhold til Israels Gud.

Vi karakteriserer Skt. Josef i hymner og bønner, som ”den der er tæt på englene”. Det gør vi ikke kun på grund af hans engleagtige renhed, men også fordi han ifølge Skt. Matthæus blev rådgivet og ledt af engle. En engel henvendte sig til Skt. Josef i en drøm og forelagde ham Guds påbud, og det var også engle, der vejledte Josef, således han kunne tage vare på Herren, Jesu Kristi liv her på jorden samt Hans Allerhelligste Moder. Det er vigtigt at bemærke, at man må skelne i forhold til værdighed, mellem Den Ubesmittede Jomfru og hendes ydmyge brudgom. Mens ærkeenglen Gabriel åbenbarer sig for Vor Frue og anmoder om hendes bekræftende svar i relation til Guds frelsesplan, så fremstår en unavngiven engel i en drøm for Skt. Josef. Dette er vigtigt: Jomfru Maria anmodes om at afgive svar, nemlig Sit Fiat, for herved giver hun tilladelse til, at inkarnationen kan tage bolig i hendes moderliv. Skt. Josef bliver hverken ”konsulteret” eller anmodet om at udfylde en rolle, han modtager en ”ordre” og skal udføre den.  

Skt. Josefs tavshed tillod Gud at tale til Sin helgen og blive hørt i den konstante støj, der var i Josefs tømrerforretning i Nazareth, hvor der blev forhandlet om prisen af kunder og leverandører, og fra den støj, der kom fra den mængde af toldere, der var kommet til Betlehem på den tid, hvor kejser Augustus holdt folketælling, og fra den larm der kom fra de mange tungemål, som Josef stiftede bekendtskab med i Egypten. Josef, der var en retfærdig mand, udmærkede sig ved at have en tæt relation til Herren, som han tjente, for han adlød Faderens befaling om at tage Den hellige Jomfru, det levende tabernakel for Den nye og evige Pagt, til sig. Skt. Josef sørgede for mad, husly og et hjem præget af kærlighed for Gud Søn og ydede beskyttelse til Guds Moder fra ondsindede betragtninger og sladder. Kirkefædrene, hvor Skt. Irenæus fra Lyon træder frem, som én af de første, fastholder, at Skt. Josef spillede en væsentlig rolle, når det handler om at skjule for djævelen, at Kristus blev undfanget i en jomfrus skød, og at Han kom til verden ved en jomfrufødsel. Djævelen er, selvom han er klogere end os mennesker, ikke alvidende. Det er Gud alene, der ved alt, og Han lod ikke djævelen få kendskab til vor Frelsers undfangelse og fødsel, for den onde skulle ikke på én eller anden måde skulle få mulighed for at undergrave Guds frelsesplan i forhold til den faldne menneskehed, en plan, der var blevet til i visdom og kærlighed.

Blandt de første kirkefædre er Skt. Hieronymus den urokkelige forsvarer af Skt. Josefs ære og integritet, for han præciserer, at grunden til, at Josef frygtede at tage Maria til sig som sin hustru, ikke var, at hun skulle have begået en eller anden form for synd, men fordi han som søn af Davids hus delte sin kongelige slægtnings frygt for at komme tæt på Herrens tabernakel. ”Ved den lejlighed blev David grebet af frygt for Herren og sagde: ’Hvordan skal Herrens ark kunne komme hjem til mig”’ (2 Sam 6: 9).

Josef troede fuldt og fast på, at Maria havde undfanget ved Guds Ånds kraft, og derfor bar han på en frygt for at tage hende til sig som sin hustru på grund af det overvældende, majestætiske, guddommelige og hellige mysterium, der havde taget bolig i hendes moderliv. Det er derfor, han udviste en stor ærefrygt over for Marias ”hemmelighed” ved ikke at ”synliggøre” det mysterium, hun bar på. Josefs beslutning (i første omgang) om ikke at tage Maria til sig som sin hustru skyldtes ikke misundelse, men ærefrygt. Denne betragtning hos Skt. Hieronymus understøttes af den velkendte lærer Skt. Bernard fra Clairvaux.

Gud sendte imidlertid sin engel til Josef, der var præget af uro, for at lade ham vide, at han ikke skulle frygte, og at han skulle tage jomfruen Maria og hendes barn til sig. Josef havde ikke nogen grund til at frygte, for han praktiserede ikke en adfærd, der lignede hans stamfaders Davids’, der bedrev utroskab (som det fremgår af salmerne 50 og 51), men han lignede mere i sin færd patriarken Josef, som vi møder i 1 Mosebog kapitel 39, der forsvarer og bevarer sin dyd, da Potifars hustru gør tilnærmelser til ham.

Den hellige Skrift viser, hvor passende det er, at Skt. Josef blev opkaldt efter én af de tidligste patriarker, nemlig Josef. For ligesom den tidlige patriark Josef samlede og opbevarede Egyptens korn, så det kunne tjene til føde for Israels folk, således reddede også Skt. Josef, patrarkernes lys (som han betegnes i litaniet til ham) i Egypten Livets Brød, så Det kunne være rede til folket i det nye Israel (Kirken). Til Skt. Josef har Kirken overdraget beskyttelsen af Det inkarnerede Ord, og det at tage vare på Livets Brød. Netop af den grund erklærede den salige Pius IX den 8. december 1870 Skt. Josef som værnehelgen for Den universelle Kirke.

Hengivenheden til Skt. Josef begyndte at vokse frem og blomstre i Vest-kirken i det 13. århundrede takket være den forkyndelse og de skrifter, som Skt. Bernard i det 12. århundrede udarbejdede, og som franciskanerne satte sig for at udbrede, fordi de i den fattige og ydmyge tømrer fra Nazaret så en åndsfælle. Hengivenheden til Skt. Josef blev imidlertid yderligere udbredt i det 15. århundrede takket være de bestræbelser, som Skt. Bernadine fra Siena og hans samtidige Jean Gerson, som var en fransk teolog og intellektuel og som bestred et kanslerembede ved universitet i Paris, lagde for dagen.

Hengivenheden overfor Skt. Josef oplevede en decideret opblomstring i det 16. århundrede, fordi der kom fornyet fokus på inkarnationen og Den hellige Familie. Skt. Teresa af Avila opfordrede kraftigt til bønsaktivitet rettet til Skt. Josef, og det følgende århundrede var det Skt. Francis de Sales, der på elegant vis lod sin forkyndelse handle om Skt. Josef og samtidig opmuntrede Francis de Sales et utal af mennesker til at bede Skt. Josef om dennes kraftfulde forbøn.

Vi kan alle se hen til Skt. Josefs eksempel og drage nytte af hans forbøn. Han er et forbillede til efterfølgelse, når det handler om det åndelige liv, og hans kraftfulde forbøn har bragt et utal af nådegaver i form af en forbyggende indgriben, hellige tilskyndelser og endda mirakler. Skt. Josef fortsætter med at beskytte Kirken, som er Kristi mystiske Legeme her på jorden, ligesom han engang beskyttede Kristi fysiske Legeme imod de farer, der engang truede det.

Skt. Josef er den helt rette helgen at se hen til i fastetiden, og det er netop på grund af den omfattende stilhed (bøn og kontemplation), han repræsenterer, hans grænseløse pligtopfyldelse og selvfornægtelse (faste og spægelse af legemet), og den godhed, han viste andre (at give almisse og vise kærlighed), hvilket stadig kommer til udtryk ved modtagelse af specielle nådegaver, og at der sker en metafysisk mellemkomst iværksat af taknemmelige sjæle. Lad os stræbe efter at efterligne Skt. Josefs dyder og bede om hans forbøn under alle livets forhold.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er skrevet af Father Thomas Kocik og publiceret på OnePeterFive den 19. marts 2017. Den kan læses på: https://onepeterfive.com/when-silence-speaks-volumes-a-st-josephs-day-reflection/

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s