Præsterne er dem, der forvalter Solen

Ved dagens fest for Skt. Caterine fra Siena, har jeg fundet frem til et helt særligt afsnit i bogen ”The Dialogue”. Der findes et billede (som man kan se, hvis man benytter linket til den originale engelske tekst), der er malet af Giovanni da Paola, og det forestiller Caterine fra Siena, der modtager Den hellige Kommunion af Kristi Hånd. Skt. Caterine modtager Den hellige Kommunion med armene krydsede som et kors, mens de hviler på hendes bryst, ligesom de kristne i Øst gør det ved Kommunionsmodtagelsen. I den klassiske ikonografi, som forestiller bebudelsen, er det den samme positur, Jomfru Maria indtager, da hun giver sit samtykke til ærkeenglen Gabriel og derpå modtager Ordet i sit moderliv. På billedet ser man i højre side en præst celebrere Den hellige Messe. Læg mærke til den ”lille” munk, der er forkynder og knæler på altertrinnet.

De, der forvalter Solen

Jeg har vist dig, kæreste datter, et fragment af det gode, præsterne besidder (for det, jeg har ladet dig se, er blot en brøkdel af, hvad det gode virkelig er), og jeg har fortalt dig om den værdighed, jeg har givet dem ved at have udvalgt dem til at være Mine præster. På baggrund af denne værdighed og autoritet ønsker Jeg ikke, at de bliver straffet af sekulære personer på grund af en personlig fejl, for dem, der straffer Mine præster, fornærmer Mig meget. Men Jeg ønsker, at de, der er verdslige, udviser en behørig ærbødighed overfor Mine præster, ikke for deres egen skyld, som jeg har sagt, men for Min på grund af den myndighed, Jeg har overdraget dem. Derfor bør denne ærbødighed aldrig ”aftage” i forhold til præster, hvis dydighed bliver svag, og det gælder også dem, der er dydige og gode (dem, som Jeg allerede har talt om). For de er alle blevet dem, der forvalter Solen, som er Min Søns Legeme og Blod samt de andre sakramenter.

Præster i en tilstand præget af lys

Denne værdighed gør sig gældende både for den gode og dårlige præst, alle er de blevet givet at forvalte Solen (som Jeg allerede har fortalt). Præster, der er fuldendte, befinder sig i en tilstand af lys, og det vil sige, at de gennemtrænger og opvarmer deres næste ved deres kærlighed. Med denne varme får de dyd til at vokse frem og bære frugt hos deres sognebørn. Jeg har i sandhed udvalgt dem til at være jeres værneengle, så de yder jer beskyttelse og sår frø i jeres hjerter, der afføder gode tanker, og alt dette sker ved deres hellige bønner. De skal lære jer Min doktrin, som de i deres livsførelse er en afspejling af. De skal tjene jer ved at give jer de hellige sakramenter. De skal våge over jer og indgyde jer gode og hellige tanker, ligesom en engel gør.

De er Min Søn Kristus

Vær derpå opmærksom på, at ved siden af den værdighed, Jeg har givet dem, er de også værdige til at blive elsket. Når de tillige besidder beundringsværdig dyd, som for eksempel de præster, Jeg før har omtalt, og som de alle som én er bundet og forpligtet til at opfylde, da fortjener de stor ærbødighed fra jer, for de er Mine elskede børn, og hver eneste af dem funkler ved deres dyd i Det mystiske Legeme i Den hellige Kirke. For enhver, der er dydens mand, er værdig til kærligheden, og disse (mine præster) fortjener kærligheden desto mere grundet den tjeneste, Jeg har lagt i deres hænder. I bør derfor elske dem på grund af den dyd og værdighed, der knytter sig til sakramenterne, og på grund af netop denne dyd og værdighed bør i afsky de fejl, der optræder hos dem, der lever et ynkeligt liv i synd. Men I bør ikke af den grund gøre jer til dommere over dem. Det forbyder Jeg ganske enkelt, fordi Mine præster er Min Søn Kristus, og I burde elske og ære den autoritet, Jeg har overdraget dem.

Præster, der ikke har orden i deres liv

Du ved, at hvis en person, der er snavset og bærer slidte klæder, gav dig en stor skat, hvorfra du ville få liv, da ville du ikke nære had til giveren, uanset hvor snavset og laset hans tøj end måtte være, for du vil nære kærlighed til skatten og Herren, som sendte dig denne skat. Denne snavsede person med de lasede klæder ville i den grad vække mishag hos dig, og du ville bede for at denne persons herre af kærlighed vil rengøre ham for hans tilsvinede klæder og blive iført en passende klædning. Dette er din pligt i henhold til Mit kærlighedsbud, og derfor er det Mit ønske, at I udviser kærlighed overfor sådanne præster, der er iført snavsede klæder tilsølet af laster, der afskærer dem fra Min kærlighed. Disse præster bringer jer store skatte, som er sakramenterne i Den hellige Kirke, og det er fra disse, at I modtager den livgivende nåde og tager imod sakramenterne med værdighed. Selvom dette måtte være forbundet med fejl, så gør I det i kærlighed til Mig, Den evige Gud, der har sendt præsterne til jer og af kærlighed til den livgivende nåde, som I modtager fra den store skat, som de giver jer, og som fuldt og helt er Gud og fuldt og helt menneske, det vil sige Min Søns Legeme og Blod forenet med Min guddommelige natur.

Bed for dem og døm dem ikke

Deres synder bør faktisk få jer til at føle mishag, og I bør afsky dem og bestræbe jer på med kærlighed og hellig bøn at give dem nye klæder og vaske deres snavs bort med jeres tårer, det vil sige, at I skal frembære dem for mig med tårer og stor iver, så Jeg i Min godhed og kærlighed kan give dem nye klæder. Vær forvisset om, at jeg ønsker at give dem min nåde, hvis blot de vil gøre deres for at tage imod den, og at I beder for dette, for det er ikke i overensstemmelse med Min vilje, at de giver jer Solen, mens de selv befinder sig i mørket, ikke at de skal fratages dydens klæder, der er blevet tilsmudset i vanære. Tværtimod har Jeg overdraget dem til jer og udpeget dem til at være jordiske engle og sole, hvilket jeg allerede har fortalt. Det er Min vilje, at de skal befinde sig i denne tilstand, og derfor bør I bede for dem og ikke dømme dem, men overlad deres dom til Mig.

Hvis de ikke accepterer omfanget af Min barmhjertighed

Jeg vil ved jeres bønner vise dem barmhjertighed, hvis de vil tage imod den. Men hvis de ikke ændrer deres liv, vil deres værdighed være årsagen til deres fald. For hvis de ikke tager imod Min barmhjertighed, vil Jeg som Den højeste Dommer lade dem få en frygtelig dom den dag, de står foran Mig, og de vil blive sendt til den evige ild.
Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 30. april 2016. Den kan læses på: Priests: Ministers of the Sun – Vultus Christ

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s