Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed

Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed for Himmeriget er deres (Matt 5:10)

Kristus Jesus forfølges i det sakramente, hvor Han viser Sin kærlighed. Det er netop i dette sakramente, Han har gjort Sig selv fuldstændig forsvarsløs. Her er Han tavs og fremstår skrøbelig og sårbar, og det er her, Hans majestætiske herlighed er skjult, og selv Hans menneskenatur er bag et slør.

Trøsten fra det hjerte, der ledsager Ham

Kristus Jesus bliver hånet, foragtet, latterliggjort, hadet og krænket i selve det sakramente, hvor Han til fulde åbenbare Sin store barmhjertighed, Sin kærlige venlighed overfor mennesker, Sin trofaste kærlighed og Sin guddommelige uskyld. Selv Hans egne forlader Ham. I hvor mange Tabernakler efterlades Han ikke i kold ensomhed uden trøsten fra et hjerte, der ledsager Ham?

Det guddommelige mysteriums storhed

Han kom og indbød til et venskab i det Allerhelligste sakramente, og hvad modtog Han til gengæld? Han bliver mødt med manglende ærbødighed, skødesløshed og ligegyldighed. Mysterierne forbundet med Hans Legeme og Blod er i større grad blevet gjort til et spørgsmål om noget, man rutinemæssigt modtager. Selv de, der tjener ved Hans alter, hvor de konsekrerer brødet og vinen for at gøre disse to til Hans Legeme og Blod og derpå opofrer Ham til Faderen, gør dette med ringe opmærksomhed på det guddommelige mysteriums storhed, der netop er ved at folde sig ud for deres øjne, i deres hænder og ved deres ord.

Præster er målet

Kristi præster er i farezonen, fordi de er de mænd, der er tættest på det evige offer, som er Hans Legeme og Blod. Det alene gør dem til genstand for satans had og målet for hans ondskabsfulde forfølgelse. Vor Herre vil have os til at bede for Sine præster. De er i fare, fordi de er præster, og fordi Han har valgt lige netop dem blandt alle andre mænd til at stå ved Sine altre og frembære Sit Legeme og Blod. Og Herren sagde: ”Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre” (Luk 22:31-32).

Eukaristien og præsteskabet

Vor Herre vil have os til at elske Sine præster og vise dem ærbødighed som sonebod for den forfølgelse af Hans præsteskab, der finder sted i verden. Den, der elsker og viser ærbødighed overfor Kristi præsteskab, vil også elske og vise ærbødighed overfor Hans tilstedeværelse i det Allerhelligste sakramente, og den, der elsker og viser ærbødighed overfor Hans Eukaristiske Legeme, vil ligesom Skt. Frans af Assisi blive opfyldt af en dyb respekt for præsterne ved Hans altre.

Angreb på Jesu Legeme

Forfølgelsen af dem, der er en del af Det mystiske Legeme, er i sidste instans rettet mod Kristus selv. De mest ondskabsfulde forfølgelser af Hans mystiske Legeme bliver hurtigt til had mod – og forfølgelse af Hans Eukaristiske Legeme. Dette er blevet gjort gentagne gange igennem historien, og det, vi oplever i vor tid, adskiller sig ikke herfra.

Hostien: Et tegn som modsiges

Er sjæle i stand til at se, at Kristus i Sit kærlighedssakramente er som en, der bliver forfulgt for retfærdighedens skyld? Han forfølges i Sit kærlighedssakramente, fordi Hans hellighed fremstår utålelig for den ondes medsammensvorne. Hostien, der er hvid og et udtryk for uskyld, er en vanære for dem, der er urene. Hostiens stilhed foruroliger vor tids kloge hoveder. Det skjulte, som Hostien rummer, forvirrer dem, der vil sætte kursen for historiens gang. Hostiens ydmyghed virker forstyrrende på de stolte og arrogante. Hostiens sårbarhed afvæbner dem, der vil tage magten og myrde de små og forsvarsløse.

Sonebod

Kristus Jesus kalder sjæle og beder dem elske Ham og trøste Ham i den forfølgelse, der rettes mod Ham i Hans mystiske Legeme og Hans sakramentale Legeme. Han beder om sjæle, der vil elske Ham i Hans sakramentale kærlighed rettet til dem. I den kærlighed, der eksisterer i små sjæle, og her tænker jeg på den hellige Francisco fra Fatima, vil Han finde trøst og derpå besejre de angreb, der kommer fra mørket, og som truer Hans Kirke og verden.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus 

Christi den 9. december 2013. Den kan læses på: Blessed are they that suffer persecution for justice’ sake – Vultus Christi

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s