Benedikt XVI om Det Dyrebare Blod

Den 5. juli 2009 efter at have bedt Angelus talte pave Benedikt XVI om Kristi dyrebare Blod. ”Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne” (Åb 2:29) Mine kommentarer er med kursiv.

Kære brødre og søstre

Tidligere var den første søndag i juli kendetegnet ved hengivenhed til Kristi Dyrebare Blod. I det sidste århundrede har nogle af mine ærværdige forgængere bekræftet denne tradition, og den velsignede Johannes XXIII forklarer i sin apostoliske skrivelse ”Inde a Primis” (30. juni 1960) om dens betydning, og samtidig gav han sit bifald til de litanier, der knytter sig til denne hengivenhed.

Det er fantastisk, at Den hellige Fader her antyder, at man bør opretholde den skik, at juli måned er dedikeret til Det Dyrebare Blod. De litanier, der knytter sig til det Dyrebare blod, og som opnåede godkendelse til offentlig brug af den velsignede Johannes XXIII, er bønner, jeg skatter højt, og som er funderet i Den hellige Skrift og traditionen og besidder en helt særlig kraft.

Når det handler om blod, er der en tæt forbindelse til påskelammet, og dette fremhæves i Den hellige Skrift. I Det Gamle Testamente stænkede man blodet fra det ofrede dyr på menigheden og alteret, og det indikerede og var samtidig grundlaget for den pagt, der var blevet indgået mellem Gud og Hans folk. Man kan læse følgende i 2 Mosebog: ”Så tog Moses blodet og stænkede det på folket, og han sagde: Dette er pagtens blod, den pagt, Herren har sluttet med jer på grundlag af disse ord” (2 Mos 24:8).

Den hellige Messe samt tidebønnen, der er knyttet til festen for Det Dyrebare Blod (den 1. juli) rummer en mosaik af typologier fra Det Gamle Testamente, billeder af Kristi Blod og Lammet, der blev ofret.

Jesus gentager udtrykkeligt det, jeg netop har beskrevet ovenfor ved den sidste Nadver, da Han løfter kalken og rækker den til Sine disciple og siger: ”Dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse” (Matt 26:28). Og ser man på forløbet fra hudstrygelsen, til Han bliver gennemboret af lansen efter Sin død på korset, der udgyder Kristus virkelig Sit Blod som det sande offerlam, der blev ofret for universel frelse. Den frelsende betydning, Hans Blod har, bekræftes mange steder i Det Ny Testamente.

Den hellige Fader opfordrer os til at grunde over mysterierne, der knytter sig til Det Dyrebare Blod fra indstiftelsen af Eukaristien til Kristi lidelse og gennemboringen af Vor Herres side og endelig Det ofrede Lam, vi stifter bekendtskab med i Johannes’ Åbenbaring.

I dette år, som er præstens år, behøver man kun at fremhæve følgende smukke skriftsted fra Brevet til Hebræerne: ”Men Kristus er kommet som ypperstepræst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået gennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til; og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod, gik han én gang for alle ind i det Allerhelligste og vandt evig forløsning. Når nu blodet af bukke og tyre og asken af en ung ko ved at stænkes på mennesker, som er blevet urene, helliger dem og gør dem rene i det ydre, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd frembar sig selv som et lydefrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vor samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud” (Hebr 9:11-14).

Mysteriet om Kristi Blod, der fremstår meget tydeligt i Brevet til Hebræerne, kan ikke adskilles fra alt det, der relaterer sig til præsternes år. Jeg anbefaler, at man reciterer litaniet til Det Dyrebare Blod, og gør det for præsterne i løbet af dette år.

Kære brødre, der står skrevet i 1. Mosebog, at Abels blod, Abel, der var blevet dræbt af sin bror Kain, skreg til Gud fra jorden (jf. 1 Mos 4:10). Desværre ophører dette skrig ikke, det fortsætter, det forstummer ikke, da menneskeblod fortsætter med at blive udgydt på grund af vold, uretfærdighed og had. Hvornår vil mennesket forstå, at livet er helligt og alene tilhører Gud? Hvornår vil mennesket forstå, at vi alle er brødre. Til skriget fra det blod, der når op til himlen fra mange dele af jorden, svarer Gud med Sin Søns Blod, Han, som gav Sit liv for os. Kristus besvarede ikke ondt med ondt, men med det gode og Sin uendelige kærlighed.

Livet er helligt og tilhører Gud alene. I Bibelen er liv ensbetydende med blod. Gud besvarer det at tage menneskeliv med at give Sin Søns Blod. Kristi Blod bønfalder på vegne af alle dem, der er ofre for vold og selv for dem, der begår den, om at de må omvende sig.

Kristi Blod er løftet om Guds trofaste kærlighed til menneskeheden. Ethvert menneske kan ved at beskue Den korsfæstedes sårmærker selv under ekstreme moralske forhold sige: Gud har ikke forladt mig, Han elsker mig, Han gav Sit liv for mig, og på netop den måde genopdage håbet. Må Jomfru Maria, som sammen med apostlen Johannes stod ved korsets fod og var vidne til det testamente, Jesu Blod efterlod sig, hjælpe os med at genopdage denne nådes uvurderlige rigdomme og til at føle en dyb og evig taknemmelighed for det.

Jeg blev slået af ærefrygt ved at lytte til disse ord: Ethvert menneske kan ved at beskue Den korsfæstedes sårmærker selv under ekstreme moralske forhold sige: Gud har ikke forladt mig, Han elsker mig, Han gav Sit liv for mig, og på netop den måde genopdage håbet”. Og derpå leder Den hellige Fader vor opmærksomhed hen på Vor Frue og Johannes ved korsets fod, som er vidner til, at vand og blod kom ud af Jesu åbne sår i siden. Der er plads til alle ved korsets fod, selv til dem, der befinder sig under ekstreme moralske forhold. Og der ved korsets fod er der håb og overflod af frelse.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 1. juli 2017. Den kan læses på: Vultus Christi

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s