Den Eviges brud

En helt speciel kvinde

I dag for 75 år siden den 9. august 1942 gik karmelitersøsteren Teresia Benedicta af korset (i den sekulære verden kendt som Edith Stein) i døden i den grusomme koncentrationslejr Auschwitz. Edith Stein var jøde, født i en ortodoks familie den 12. oktober 1891. Dette skete på den jødiske forsoningsdag Yom Kippur. I en periode led hun af depression og besluttede ikke desto mindre at søge efter sandheden, og hun opgav al ydre religiøse praksis. Edith anmodede om at modtage dåben efter, at hun havde læst Skt. Teresa af Avilas selvbiografi. Da hun havde læst bogen, sagde hun følgende: Dette er sandheden.

I flammernes vold

I liturgien stifter vi bekendtskab med hjertets bøn hos Sirak, og som udgår fra Teresia Benedictas læber i Auschwwitz:

Jeg takker dit navn, for du blev min beskytter og hjælper og reddede mig fra undergang og fra bagtalerisk tunges snare, fra læber, som farer med løgn. Over for mine modstandere blev du min hjælper, og i din store barmhjertighed og navnkundighed har du reddet mig fra tænder parate til at fortære mig, fra hænder, der stræbte mig efter livet, fra de mange trængsler, jeg måtte udstå, fra kvælende bål rundt omkring mig og fra ild, jeg ikke selv havde antændt, fra dødsrigets inderste dyb, fra den urene tunge og den løgnagtige tale, fra den falske tunges pil. Jeg gik på gravens rand, jeg nærmede mig de døde. Jeg var omringet fra alle sider, og ingen kom mig til hjælp. Jeg så mig om efter menneskers støtte, men der var ingen. Da huskede jeg din barmhjertighed, Herre, og den godhed, du har vist fra evighed: Du befrier dem, der sætter deres håb til dig, og redder dem af deres fjenders hånd. Jeg lod min bøn stige op fra jorden og bad om redning fra døden. Jeg bønfaldt Herren, min fader og Herre, om ikke at svigte mig i nødens stund, når jeg er uden hjælp mod de hovmodige. Jeg vil lovprise dit navn uden ophør og lovsynge dig med tak. Og min bøn blev hørt. For du frelste mig fra undergang og befriede mig i farens stund. Derfor vil jeg takke og lovprise dig og prise Herrens navn” (Sir 51:1-12).

Frelsen fra jøderne

Skt. Teresia Benedicta af korset er beslægtet med Miriam, Sara, Rebekka, Rakel, Lea, Judit og Ester, som alle er af det samme folk som den hellige Jomfru Miriam fra Nazareth, Den Jomfru, der bragte Yeshouah til verden, Han som bærer navnet Kristus. Den hellige Paulus minder os om, at ”sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke” (Rom 11:29). Israel forbliver at være Guds udvalgte folk, og Hans kærlighed til Israel står fast for evigt. Hvorfor skulle Gud ikke nære en forkærlighed for det folkeslag, der svøbte Hans eneste Søn i kød og blod? De hedninger, der blev kristne, er de vilde olivenskud, podet på et sted på træet for at kunne få del i dets rigdom. For at vi ikke skal blive fristet til at prale af vores egen formåen, siger den hellige Paulus: ”Men når nogle af grenene blev brækket af, og du, som er en gren af et vildt oliventræ, er blevet podet ind blandt grenene og også får af saften fra det ægte træs rod, så skal du ikke hovere over de andre grene; og hvis du gør det, så husk på, at det ikke er dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig” (Rom 11:17-18).

Set gennem øjnene på en kærlig brud

Ved hjælp af loven som en gave og profeternes budskab varetog Gud dannelsen og forberedelsen af Israel til at udføre et vedvarende kald, nemlig en universel mission. Loven og profeterne formaner Israel til at frygte Gud Herren, følge alle Hans veje, elske Ham, tjene Gud Herren med hjerte og sjæl og overholde Hans befalinger og love. Alt dette er et svar på barmhjertig kærlighed. Israels kald er at opdage Guds hellighed åbenbaret i Toraen, at se og overveje Ham gennem øjnene på en kærlig brud. Den Gud, Hvem himlen og jorden tilhører, lod Sin kærlighed falde på Israel. Gud valgte et folk, der skulle være Hans, og de blev Hans ved en pagt. Israel blev den elskede og dermed Den Eviges brud.

Lovprisning og velsignelse

Der, hvor kærligheden er, er der lovprisning. Lovprisning overskygger pagten og budene, som er indgået mellem Herren og Israel. Det udvalgte folk er kaldet til at velsigne Herren til evig tid, lovprisning af Ham er på deres læber til hver en tid (jf. Sl 34:2-4). Det jødiske folk er de første benediktinere, og det vil sige dem, der til hver en tid priser Herren. Benedicam Dominum in omni tempore; semper laus ejus in ore meo (en mindre responsorium ved Vesper, her Sl 33:2). Essensen for Israel er at overholde lovens diktat, at komme med et gensvar til kærlighedens beføjelser, at mangfoldiggøre lovprisningen og give verden velsignelsen.

At have tiltro til sin Elskede

Da dr. Edith indtrådte i Kirkens fulde fællesskab, tog hun ikke afstand til sin jødiske arv, tværtimod hun favnede hele dens fylde. På egen krop, i sind og hjerte oplevede hun, hvad det vil sige at indgå en pagt med Gud, der viser Sin trofaste kærlighed, og gør det Han ønsker, tænker og som er Hans vilje til sit eget. I Karmels ensomhed lærte Teresia Benedicta af korset, ligesom Israel i ørkenen at holde sig til Den Elskede og ingen anden. ”Hvem er hun, der kommer op fra ørkenen, lænet til sin elskede?” (Højs 8:5).

Dr. Steins oplevelse af liturgien ved det benediktinske ærkeabbedi i Beuron gjorde hendes sjæl modtagelig overfor Kirkens universelle og objektive bøn, der var et afbalanceret element til hendes personlige higen efter mange timers bøn i ensomhed foran Tabernaklet. Ærkeabbeden i Beuron, Dom Raphael Walzer, opmuntrede Edith til at søge mere viden om liturgien og fordybe sig i dens mysticisme. Senere, hvor hun blev kaldet til sammen med sine medsøstre i Karmel at synge Davidsalmerne, der nikkede hun genkendende til i dem, den bøn, Kristus, vores Ypperstepræst rettede til Sin Fader.

Auschwitz

I 1942, efter at de katolske biskopper havde protesteret mod nazisternes forfølgelse af jøderne, blev Teresia Benedicta sammen med sin søster deporteret fra Karmel i Echt til Auschwitz. Der forstod hun på et dybere plan mysteriet omkring Den lidende Tjener og gav sit liv for det folk, som Gud har betegnet som Sin ”øjesten”. I den sidste del af sin livsberetning skrev hun:

Det er med glæde, at jeg på forhånd accepterer den død, Gud har udvalgt mig til at gennemgå, og det sker med fuld underkastelse af Hans allerhelligste vilje. Må Herren tage imod mit liv og min død som en ære og herliggørelse for Hans navn og for Hans hellige Kirke, især for en bevarelse, helliggørelse og fuldkommengørelse af vores hellige orden og særligt for Karmel i Köln og Echt og for det jødiske folk, så Herren kan blive modtaget af sine egne, og Hans rige vil komme i herlighed, må det også gælde for Tysklands befrielse og fred i hele verden og endelig for mine slægtninge, der lever eller er døde, og alle dem, Gud har ladet mig møde. Lad ingen af dem gå fortabt.

Det hellige Messeoffer

Hvordan kan vi, der blev født i det århundrede, hvor Holocaust fandt sted, ikke blive berørt af denne Kirkens datter og kvinde, som kom i synagogen? Når vi i dag fejrer festen for hendes martyrium, er vi opmærksomme på, at Jesu hellige Legeme og dyrebare Blod, der bliver givet og modtaget i Det hellige Messeoffer, er – ikke var – men er kød og blod af jødisk afstamning. I Det hellige Messeoffer inkorporeres den bøn, dronning Ester fremsagde i sin kval, i den bøn, som Den korsfæstede og forladte Jesus fremsiger. I Det hellige Messeoffer går jødiske og ikke-jødiske kristne sammen i ”tilbedelse af ham i ånd og sandhed” (jf. Joh 4:24), fordi dette er blevet åbenbaret af Kristus. I det hellige Messeoffer bliver Kristi løfte om ”en kilde, som vælder med vand til evigt liv” (Joh 4:14) opfyldt. Kraften fra denne rivende strøm er i stand til at afværge enhver form for bitterhed og at overvinde enhver rædsel og slukke al tørst.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er publiceret på bloggen Vultus Christi den 9. august 2016. Den kan læses på: Bride of the Eternal One – Vultus Christi

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s