Forrådt med et kys: de mange Judas’er midt iblandt os

Ét af de mest forbløffende skriftsteder i evangelierne er det, hvor Jesus siger til Judas, som skal forråde Ham: ”Hvad du gør, gør det snart” (Joh 13: 27).

Det lyder næsten, som om Jesus giver Judas befaling til at ”gøre det snart”. Eller som om der var en smule frygt i Hans stemme …

Herren ved, at Hans time er kommet. Han er klar til at tage imod det, der skal komme, til at tømme lidelsens bæger og fuldende den længe ventede frelse af menneskeheden. Han præges af forventningens iver, som en brudgom før bryllupsfesten, der længes efter at fuldbyrde Sin kærlighed, samt erfare den frugtbarhed, der sker i parrets forening. Han ser for sig rækker af retfærdige mænd og kvinder, der er blevet til i Hans hjerte og opstået ved Hans blod. Han ser tydeligt den ubeskrivelige smerte i sjæl og legeme, Han må gennemgå, og som Han allerede har fået en forsmag på. ” Gør det snart”. Jeg er rede til at gennemgå min lidelse, så hold den ikke tilbage.

Kort efter, at Vor Herre har udtalt denne sætning, tilføjer Skt. Johannes følgende uforglemmelige ord: Det var nat” (Joh 13: 30). Natten havde lagt sig over verden. Ondskabsfuldhedens og foragtens skydække formørkede retfærdighedens Sol, så Han ikke var synlig. Vi var sunket ned i det dybeste mørke, verdens mørke, som Gud havde skjult Sit ansigt for, en verden, som var blevet draget helt ind i det dybeste mørke, fordi den ikke kendte sin Frelser og af fri vilje ikke bøjede knæ for Sin Konge.  ”Det var nat”, ikke kun på grund af den forestående skæbne med bedrag, hudstrygelse og korsfæstelse, men langt mere på grund af menneskehedens faldne tilstand, ”det folk, der sad i mørket, og de, der sad i dødens land og skygge …” (Matt 4: 16).

Hvert år læser eller hører vi lidelseshistorien på forskellig måde. Gud er Den samme, men Hans ord er uendeligt, og vi forandrer os konstant, så Hans ord kan ikke andet end nå os på forskellig måde i takt med, at vi i kødet bliver ældre (men som vi håber yngre i tro og håb). I år hører jeg med øredøvende klarhed følgende: ”Og da Judas havde fået brødet, fór Satan i ham. Jesus sagde til ham: »Hvad du gør, gør det snart” (Joh 13: 27).

Der vil altid være en Judas iblandt disciplene. Der vil altid være dem, der åbner sig for satan og fungerer som hans håndlangere og vil forråde Kristus for at få Ham fjernet fra jordens overflade. Det, der sker i forhold til Vor Herre, er ikke kun begrænset til den tid, hvor Han var på jorden, men er arketypisk for alle tider. Vor Herres moder, apostlene, de, der forråder Ham og de, der tjener Ham, de er alle iblandt os.

I dag er de, der tjener Jesus, klædt i pavehvidt, kardinalrødt eller præstesort. Qua deres pligt bærer de et ansvar for at helligheden fremstår klart, og at de i den henseende er rollemodeller. Desto højere de rangerer i Kirkens hierarki, desto mere syndig er den afvigelse, de gør sig skyld i. Billedligt talt har mørket også lagt sig over os, og Menneskesønnen er blevet overdraget i synderes hænder, og dette sker gennem falsk lære, ved dårlige eksempler, og når Vor Frelser i Den hellige Eukaristi lægges i hænderne på en, der har begået en dødssynd, som ikke er blevet bekendt i skriftemålet, så korsfæstes Han på ny. Ordene fra Skt. Johannes Vianney vedrørende dette emne bør være nok til, at vi foranlediges til at granske vores samvittighed og med oprigtig anger søger tilflugt i Bodens sakramente!

Og da Judas havde fået brødet…”. Følgende tekst, der er skrevet af Skt. Thomas Aquinas er meget rammende i forhold til situationen i dag:

Den, der har syndet ved at begå utroskab og modtager Kristi Legeme, ligner Judas, der kysser Kristus, fordi synderen fornærmer Jesus med et tegn på venskab … og dette kan i sandhed sammenlignes med andre synder. For ved at begå andre dødssynder, agerer man mod Kristi kærlighed, som modtagelsen af Kristi Legeme (som et sakramente), er et tegn på, og på den måde bliver synden, der begås langt mere alvorlig. Men det at synde ved at begå utroskab (set i forhold til anden form for syndsaktivitet), gør synderen på en vis måde noget mere uegnet til Kommunionsmodtagelse, fordi ånden er blevet slavebundet af kødet, der er en hindring for at kunne elske, og som er påkrævet for at kunne modtage dette sakramente (Summa theologiae, III, qu. 80, art. 5, ad 2).

Denne betragtning, som Skt. Thomas Aquinas gør rede for, forklarer langt hen ad vejen, hvorfor mange katolikker i dag ikke har gavn af at modtage Eukaristien, men i større udstrækning spiser og drikker sig en dom til, indtil den dag, de angrer deres synd. Hvis de har syndet ved at have førægteskabeligt samvær, gøre brug af prævention, begå utroskab eller have foretaget homoseksuel ageren, har de ikke kærlighed i deres sjæle, og på den måde krænker de Kristus (i overført betydning) med et falskt kys.

Det var nat”. Vi befinder os i sandhed i en mørk periode i Kirken, som år efter år og årti efter årti virker mere og mere fortættende. Vi har muligvis glemt, hvad det vil sige, at det er dag, og vi kan spekulere på, om morgendagen vil vise sig igen. Den onde kunne bedrage os til at tro, at mørket har vundet, og at lyset er blevet besejret. Det var netop det, disciplene i deres svaghed troede, da de blev spredt og efterfølgende holdt sig skjult. Vor Herre lod dem for en stund forblive i mørket for at gøre det fuldstændigt klart, at uden Ham er der kun mørke, og det vil forblive mørkt. Han opstod på den tredje dag for at vise, at det eneste lys i verden kommer fra Ham. ”Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved” (ApG 4: 12).

Intet kan forandre denne evige sandhed. De Judas’er, der vil være iblandt os, vil kun kunne gentage evangeliernes sejr indtil tidernes ende.

Den autoriserede engelske udgave af denne artikel er skrevet af Peter Kwasniewski og publiceret på LifeSiteNews den 18. april 2019. Den kan læses på: https://www.lifesitenews.com/blogs/betrayed-with-a-kiss-the-many-judases-in-our-midst

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s