Kirken eller verden?

Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende” (Matt 28: 18-20).

Den ærværdige ærkebiskop Fulton J. Sheen fremhævede ofte: ”hvis sjæle ikke bliver frelst, er der ikke noget, der bliver frelst”. Hele Kirkens mission er at frelse sjælene, det er det, det hele drejer sig om. Når hver enkelt af os skal forlade denne jord, ja, så er det, fordi vi står overfor den uundgåelige død. Nogle vil dø, mens de er unge, andre, når de er gamle. Nogle dør efter at have været igennem megen lidelse, og andre dør, mens de er i deres bedste alder. Uanset, hvem du er, og hvor godt et helbred du har, eller hvordan din livssituation ser ud, så må du dø. Ydermere, uanset hvad du tror på, så vil du blive dømt af den retfærdige dommer, som er Vor Herre og Konge, Jesus Kristus. Endelig vil denne dom afgøre, hvor du i al evighed skal befinde dig, Himlen eller helvede.

Alt det, vi gør, tænker, siger eller bekender i dette liv, leder os til vores evige bolig. Denne verden er blot et forstadie, et sted, hvor vi prøves. Denne verden kan betragtes, som et stillads omkring Himlens kongedømme. Når en arkitekt sammen med sin bygherre konstruerer et større bygningsværk, det kunne for eksempel være en katedral, så vil ingen beklage, at man fjerner stilladset, når arbejdet er færdiggjort. Det samme gør sig gældende for denne verden. Som Vor Herre sagde: ”Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå” (Matt 24: 35).

Fordi præster i vor moderne tid er præget af en vis bekymring (for kirkegængerens opfattelse), har de ændret fokus fra de (4) sidste ting (døden, dommen, Himlen og helvede) til de langt mere verdslige ting. Katolske hospitaler, som før var under ledelse af præster og (ordensfolk) Søstre, er blevet til egentlige virksomheder. Det samme er sket med katolske skoler. Overalt i katolske sammenhænge har man rettet fokus på det, som verden har som sit centrum, for eksempel klimaproblemer. Kærlighedsgerninger for næsten har antaget form af en politisk agenda, som handler om social retfærdighed, og måske det værste det hele er, at det hele har udviklet sig til en egentlig industri, der er centreret om sociale udviklingsprogrammer. Heriblandt finder vi Catholic Relief Services, som på årlig basis indkasserer hundrede tusinder af dollars fra større organisationer under dække af at ville yde hjælp til de fattige.

Det, der er det mest skandaløse, er, at barmhjertighedsgerninger funderet i omsorg og kærlighed overfor næsten er blevet ”konverteret” til, at man vil skabe en bedre verden, som vi kan leve i, fremfor at arbejde for at ens egen – og andres sjæl kommer til Kristus. Katolske hospitaler har ikke længere et evangeliseringsaspekt med i plejen af – og omsorgen for patienterne, fokus er ene og alene på kroppen, det fysiske. Det katolske arbejde omkring det at forbedre menneskers livssituationer præges af en politisk venstrefløjstænkning, som ikke har nogen interesse i at hjælpe den værdigt trængende i fysisk og åndelig forstand. Yderligere bliver denne tendens tydelig, når man fra Vatikanets side retter fokus på, at man ønsker at styrke en verdensregering ledet af FN, og argumentet for dette finder man i miljøspørgsmål og klimakrise. Vi ser her igen, at man fra Kirkens side skifter fokus og er mere optaget af at skabe ”Himlen” på jorden.

Sandheden er, at katolikker i det store og hele har mistet fornemmelsen for missionsvirksomhed. Den 23. september vil pave Frans kanonisere den velsignede Junipero Serra, som var stifter af den missionsvirksomhed, der blev etableret i Californien. Fr. Serra var stifteren af 21 missionstiltag i hele sin livstid og bragte dermed et utal af sjæle til den katolske tro. Gennem sine missioner åbnede Fr. Serra op for skolegang og uddannelse for den oprindelige befolkning i Californien, som lærte at læse og skrive og dermed fik et grundlag til at skabe og opbygge og bragte folk ud af den fattigdom, de hidtil havde levet i. Modellen for missionsvirksomhed, som ligger i Den katolske Kirke, er måden, hvorpå Kirken fremmer missions- og udviklingsarbejde på.

Kirkens store skikkelser indenfor mission, Skt. Francis Xavier, Skt. Ignatius fra Loyola, Fr. Pierre-Jean De Smet, Skt. Rose Philippine Duchesne, Skt. Marianne Cope og Skt. Pedro de San Jose Betancur udførte deres mission i den ånd, at de ønskede at frelse sjæle, så disse kunne komme til det himmelske kongerige. Disse store missionærer tilføjede, at flere fik mulighed for skolegang, og den åndelige og fysiske fattigdom blev drastisk mindsket.

Men desværre synes det som om, at mange præster, biskopper og kardinaler i Kirken i dag ikke føler sig tilskyndet til at missionere, men i stedet opfordrer de regeringer og pengemænd til at gøre det, som ellers (og førhen) er blevet gjort af Kirken. Der sker det, når stafetten gives videre til verden, at omvendelse af sjæle bliver glemt. Ordene fra digteren William Wordsworth passer godt i denne sammenhæng:

Hele verden er over os fra tidlig morgen til sen aften,

vi får ting foræret og forbruger løs og spilder vores tid,

vi ser kun lidt i os selv, som er vores,

vi har givet vore hjerter bort til en smudsig velsignelse.

Det er klart, at Kirkens ledere har tilsidesat den største gave til menneskeheden … som er sjælenes frelse … for bagateller i denne verden, der blot passerer forbi.

Den autoriserede engelske udgave af artiklen er publiceret på Lepanto Institute d. 9. oktober 2015. Den kan læses på: http://www.lepantoinstitute.org/uncategorized/the-church-or-the-world

(Oversat af Mogens Bohn og Patrick Fyrst)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s