Novena

”Jeg ønsker – sagde Herren Jesus til Søster Faustyna – at du i disse ni dage bringer sjæle til min barmhjertigheds kilde, så de kan øse styrke og lindring, og også de nådegaver, som de har brug for i livets vanskeligheder, specielt i dødens time. Hver dag skal du bringe en anden gruppe sjæle til mit Hjerte og du skal nedsænke dem i mit barmhjertigheds hav. Og jeg vil bringe alle disse sjæle ind i min Faders hus (…). Hver eneste dag skal du ved min bitre lidelse bede min Fader om nådegaver til disse sjæle.”

  1. dag: ”Bring mig i dag hele menneskeheden, og særlig alle syndere, og nedsænk dem i min barmhjertigheds hav, for på denne måde vil du trøste mig i min bitre bedrøvelse, som tabet af sjæle hensætter mig i.”

Barmhjertigste Jesus, hvis egenskab er at forbarme Dig over os og tilgive os, se ikke på vore synder, men på vor tillid til Din uendelige godhed, og tag imod os alle i Dit barmhjertigste Hjertes bolig, og slip os ikke i al evighed. Vi bønfaldet Dig ved den kærlighed, som forener Dig med Faderen og Helligånden.

Evige Fader, se i Din barmhjertighed til hele menneskeheden og særligt til de stakkels syndere. Denne menneskehed er omsluttet af Jesu medlidende Hjerte. For Hans smertefulde lidelses skyld vis os Din barmhjertighed, for at vi i al evighed må lovprise Din barmhjertigheds almagt. Amen.

Rosenkrans (“koronka”) til Guds barmhjertighed.

  1. dag: ”Bring mig i dag præster og ordensfolks sjæle og nedsænk dem i min uudgrundelige barmhjertighed. Disse har givet mig styrken til at holde ud i min bitre lidelse. Gennem dem flyder min barmhjertighed, som gennem kanaler, ud over menneskeheden.”

Barmhjertigste Jesus, fra Hvem alt godt kommer, forøg nåden i os, så vi kan udføre barmhjertighedens værdige gerninger, for at de, som ser hen til os, må lovprise barmhjertighedens Fader, som er i himmelen.

Evige Fader, se i Din barmhjertighed til disse udvalgte i Din vingård, til præster og ordensfolks sjæle, og skænk dem Din velsignelses kraft. Disse sjæle er beskyttet af Din Søns Hjertes følelser; giv dem for disse følelsers skyld din styrke og dit lys, så de kan lede andre ad frelsens veje, for i fællesskab at lovprise Din uudgrundelige barmhjertighed i evighedernes evighed. Amen.

Rosenkrans (“koronka”) til Guds barmhjertighed.

  1. dag: ”Bring mig i dag alle fromme og trofaste sjæle og nedsænk dem i min barmhjertigheds hav. Disse sjæle trøstede mig på korsvejen og blev trøstens dråbe for mig i bitterhedens hav.”

Barmhjertigste Jesus, som fra Din barmhjertigheds skatkammer skænker alle Dine gaver i overflod, modtag os alle i Dit barmhjertigste Hjertes bolig, og slip os ikke i al evighed. Derom bønfaldet vi Dig ved Din ufattelige kærlighed til den himmelske Fader, som brænder i Dit Hjerte.

Evige Fader, se i Din barmhjertighed til de trofaste sjæle som Din Søns arvelod, og giv dem for Hans smertefulde lidelses skyld Din velsignelse og beskyt dem ustandseligt med Din omsorg, så de ikke mister kærligheden og troens hellige skat, men at de sammen med englenes og helgenernes hele hærskare lovpriser Din umådelige barmhjertighed i al evighed. Amen.

Rosenkrans (“koronka”) til Guds barmhjertighed.

  1. dag: ”Bring mig i dag hedningene og dem, som endnu ikke kender mig Jeg tænkte også på dem under min bitre lidelse, og deres kommende iver trøstede mit Hjerte. Nedsænk dem i min barmhjertigheds hav.”

Barmhjertigste Jesus, Du som er hele verdens lys, modtag i Dit barmhjertigste Hjertes bolig hedningenes sjæle som endnu ikke kender Dig. Lad Din nådes stråler oplyse dem, så også de, sammen med os, kan lovprise Din vidunderlige barmhjertighed og slip dem ikke fra Dit barmhjertigste Hjertes bolig.

Evige Fader, se i Din barmhjertighed til hedningenes sjæle og dem, der endnu ikke kender Dig, men som er skjult i Dit barmhjertigste Hjerte. Drag dem til Evangeliets lys. Disse sjæle ved ikke, hvad det er for en lykke at elske Dig. Gør, at også de i evighedernes evighed kan lovprise gavmildheden af Din barmhjertighed. Amen

Rosenkrans (“koronka”) til Guds barmhjertighed.

  1. dag: ”Bring mig i dag vore adskilte brødres sjæle og nedsænk dem i min barmhjertigheds hav. Under bitter lidelse rev de mit legeme og mit Hjerte, det vil sige min Kirke, i stykker. Når de kommer tilbage til enheden med Kirken, vil mine sår læges og på denne måde bringe mig lindring i lidelsen.”

Barmhjertigste Jesus, som er godheden selv, Du nægter ikke dem lys, som beder Dig om det. Modtag i Dit barmhjertigste Hjertes bolig vore adskilte brødre og drag dem med Dit lys til enhed med Kirken, og slip dem ikke fra Dit barmhjertigste Hjertes bolig, men gør, at også de tilbeder Din barmhjertigheds gavmildhed.

Evige Fader, se i Din barmhjertighed til vore adskilte brødres sjæle, særligt til dem, som bortødslede Dine goder og misbrugte Dine nådegaver ved stædigt at holde fast ved deres fejltagelser. Se ikke til deres fejl, men til Din Søns kærlighed og til Hans bitre lidelse, som Han har påtaget sig for deres skyld, for også de er skjult i Jesu barmhjertigste Hjerte. Gør, at også de må lovprise Din store barmhjertighed i al evighed. Amen.

Rosenkrans (“koronka”) til Guds barmhjertighed.

  1. dag: ”Bring mig i dag de sagtmodige og ydmyge sjæle, og de små børns sjæle, og nedsænk dem i min barmhjertighed. Disse sjæle ligner mest mit hjerte, de styrkede mig ved min døds bitre lidelse. Jeg så dem som de jordiske engle, der skal vogte mine altre. Jeg lader mange strømme af nådegaver flyde ned over dem. Kun en ydmyg sjæl er i stand til at modtage min nåde; jeg skænker ydmyge sjæle min fortrolighed.”

Barmhjertigste Jesus, du selv har sagt: “Lær af Mig, Jeg er sagtmodig og ydmyg af Hjerte…”, modtag i Dit barmhjertigste Hjertes bolig de sagtmodige og ydmyge sjæle, og de små børns sjæle. Disse sjæle vækker hele himlens beundring, og Den himmelske Fader har et særligt velbehag i dem. De er en duftende buket foran Guds trone; en duft, som selv Gud nyder. Disse sjæle har en fast bolig i Dit barmhjertigste Hjerte og synger ustandseligt kærlighedens og barmhjertighedens hymne i al evighed.

Evige Fader, se i Din barmhjertighed til de sagtmodige og ydmyge sjæle og de små børns sjæle, som er skjult i Jesu barmhjertigste Hjertes bolig. Disse sjæle ligner mest Din Søn; disse sjæles duft løfter sig op fra jorden og når Din trone. Barmhjertighedens og al godheds Fader, jeg bønfaldet Dig ved den kærlighed og det velbehag som Du har i disse sjæle, velsign hele verden, at alle sjæle tilsammen må lovsynge Din barmhjertighed i al evighed. Amen.

Rosenkrans (“koronka”) til Guds barmhjertighed.

  1. dag: ”Bring mig i dag de sjæle, som på særlig måde ærer og lavpriser min barmhjertighed, og nedsænk dem i min barmhjertighed. Disse sjæle følte størst medlidenhed med min lidelse og trængte dybest ind i min ånd. De er mit barmhjertigste Hjertes levende afbillede. Disse sjæle skal i det kommende liv stråle med et særligt lys. Ingen af dem vil komme i helvedes ild. Jeg skal forsvare enhver af dem i dødens time.”

Barmhjertigste Jesus, Dit Hjerte er kærligheden selv, modtag i Dit barmhjertigste Hjertes bolig de sjæle, som på særlig måde ærer og lavpriser Din barmhjertigheds storhed. Disse sjæle er stærke i kraft af Gud selv; trods alle pinsler og al modgang fortsætter de i tillid til Din barmhjertighed. De er forenede med Dig og på deres skuldre bærer de hele menneskeheden. Disse sjæle vil ikke blive dømt strengt, men Din barmhjertighed skal omslutte dem i dødens øjeblik.

Evige Fader, se i Din barmhjertighed til de sjæle, som lavpriser og ærer Din største egenskab, din uudgrundelige barmhjertighed, og som er omsluttet af Jesu barmhjertigste Hjerte. Disse sjæle er et levende.

Evangelium, deres hænder er fulde af barmhjertighedsgerninger, og hjertet, overvældet af glæde, synger barmhjertighedens sang for den Højeste. Jeg bønfaldet Dig Gud, vis dem Din barmhjertighed efter det håb og den tillid, som de havde til Dig. Må Jesu forjættelse fuldbyrdes i dem: De sjæle som ærer Min uudgrundelige barmhjertighed, vil Jeg selv forsvare som min egen ære i livet og særligt i dødens time.

Rosenkrans (“koronka”) til Guds barmhjertighed.

  1. dag: ”Bring mig i dag de sjæle, som er i skærsildens fængsel og nedsænk dem i min barmhjertigheds dyb; lad strålerne af mit blod afsvale deres hede. Alle disse sjæle er højt elsket af mig, de yder min retfærdighed oprejsning. Det er i din magt at bringe dem lindring. Tag al aflad fra min Kirkes skatkammer og opofr det for dem. Oh, hvis du kendte deres lidelse, ville du uafbrudt opofre åndens almisse for dem og afbetale deres gæld til min retfærdighed.”

Barmhjertigste Jesus, som Du selv sagde: Du vil barmhjertigheden. Til Dit barmhjertigste Hjertes bolig fører jeg skærsildens sjæle, som er Dig meget kære, og som alligevel må yde Din retfærdighed oprejsning. Lad strålerne af vand og blod, som flød fra Dit Hjerte, slukke skærsildens flammer, så Din barmhjertigheds magt også der vil blive lovprist.

Evige Fader, se i Din barmhjertighed til sjælene i skærsilden, som er omfattede af Jesu barmhjertigste Hjerte. Jeg bønfaldet Dig for Jesu, Din Søns smertelige lidelses skyld, og for bitterhedens skyld, som Hans allerhelligste sjæl er blevet overvældet med, vis sjælene, som er under Dit retfærdige blik Din barmhjertighed. Se ikke anderledes på dem, end gennem Din elskede Søns, Jesu sår, for vi tror på, at Din godhed og Din forbarmelse er uendelig. Amen.

Rosenkrans (“koronka”) til Guds barmhjertighed.

  1. dag: ”Bring mig i dag de lunkne sjæle og nedsænk dem i min barmhjertigheds dyb. Disse sjæle sårer mit Hjerte på den mest smertefulde måde. I Getsemane følte jeg den største afsky for lunkne sjæle. Disse sjæle var grunden til, at jeg sagde: Fader, tag denne kalk fra mig, hvis det er Din vilje. Den sidste redningsplanke for dem er – at søge tilflugt hos min barmhjertighed.”

Barmhjertigste Jesus, Du, som er selve forbarmelsen, jeg fører de lunkne sjæle ind i Dit barmhjertigste Hjertes bolig. Lad disse til isnede sjæle, som ligner kadavere, og som nærer Dig med forfærdelig afsky, opvarmes i ilden af Din rene kærlighed. Barmhjertigste Jesus, brug Din barmhjertigheds almagt, og drag dem ind i selve gløden af Din kærlighed og skænk dem en hellig kærlighed, fordi Du kan alt.

Evige Fader, se i Din barmhjertighed til de lunkne sjæle som er skjult i Jesu barmhjertigste Hjerte. Barmhjertighedens Fader, jeg bønfaldet Dig ved Din Søns bitre lidelse, og ved Hans tre timer lange dødskamp på korset, tillad, at også de lavpriser Din barmhjertigheds dybde (1209-1229).

Rosenkrans (“koronka”) til Guds barmhjertighed.